D66 stelt kamervragen over de aanbesteding regeringsvliegtuig – Aanbestedingsnieuws

D66 stelt kamervragen over de aanbesteding regeringsvliegtuig

Recent berichtte het NRC dat de regering een gunstiger bod van Airbus had gepasseerd voor een bod van Boeing voor een 737 Business Jet, bij de aanbesteding voor een regeringsvliegtuig. De suggestie werd in het artikel opgeworpen dat de aanbesteding van het regeringsvliegtuig mogelijk als verborgen selectiecriterium het vliegbrevet van de Koning had meegekregen. D66-kamerleden Paul van Meenen en Rob Jetten stellen daar nu vragen over, naast verantwoordelijk Minister Schulz ook aan de Minister-President gericht.

D66 wil onder meer weten op grond van welke voorwaarden de inschrijvingen niet geldig zijn verklaard, waarom er is gekozen om door te onderhandelen met alleen Boeing en de aanbesteding niet is overgedaan. Kan de kamer zonder die informatie wel beoordelen of de keuze om alleen met Boeing verder te gaan, wel de juiste was? Is het nog mogelijk om de keuze te heroverwegen? Ook vraagt D66 op de man af of de keuze van de Koning zijn vliegbrevet nu in gezamenlijkheid met de afdeling inkoop regeringsvliegtuigen is genomen of niet.

Bron: Wikimedia

Bron: Kamerstukken II 2016/16, vraag nummer: 2017Z05842

Zie eerder:

Regering passeert beter bod Airbus regeringsvliegtuig

Regeringsvliegtuig vervangen zonder aanbesteding door Business Jet Boeing 737

Alleen ongeldige inschrijvingen op aanbesteding regeringsvliegtuig

Vraag 1

Kunt u de Kamer aangeven op grond van welke door de Staat gestelde voorwaarden alle vier de inschrijvingen in de aanbestedingsprocedure niet geldig zijn verklaard? Zo nee, kunt u onderbouwen waarom u meent dat u deze informatie niet aan de Kamer kunt verschaffen zonder vermelding van specifieke inschrijvers?1

Vraag 2

Om welke redenen is ervoor gekozen om door te onderhandelen met enkel Boeing en niet met andere leveranciers, waardoor er is dooronderhandeld voor een toestel dat 18 miljoen euro duurder is uitgevallen? Waarom is niet gekozen voor het overdoen van de aanbesteding, zodat meerdere partijen wederom de kans hadden gekregen om onder de juiste voorwaarden een concurrerend bod uit te brengen?

Vraag 3

Toen de keuze werd gemaakt de aanbesteding niet over te doen, waarom voldeed alleen Boeing Company klaarblijkelijk aan de vereisten die worden gesteld in het aanbestedingsrecht voor het toepassen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging?

Vraag 4

Kunt u aangeven hoe de Kamer zonder bovenstaande informatie goed kan beoordelen of de keuze om alleen met Boeing Company door te onderhandelen een juiste was? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Kunt u reageren op het bericht dat Airbus verrast zou zijn geweest door de keuze voor Boeing Company en u heeft verzocht de keuze te heroverwegen?2 Is dit überhaupt nog mogelijk?

Vraag 6

Kunt u reageren op de mening dat het zeer ongebruikelijk is om in de specificatie van de aanbesteding de mogelijkheid open te stellen voor een tweedehands óf een nieuw vliegtuig?3 Indien dit inderdaad ongebruikelijk is, waarom is daar dan toch voor gekozen?

Vraag 7

Kunt u aangeven of de keuze van de Koning voor het halen van een brevet voor de Boeing 737 een persoonlijke keuze betrof of dat deze beslissing door u genomen is dan wel in gezamenlijkheid met u genomen is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Hoe ziet binnen het kabinet de beslisboom omtrent de aanschaf van een nieuw regeringsvliegtuig er precies uit? Kunt u aangeven of de Koning daarbinnen een rol heeft en, zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Kunt u de Kamer voorzien van een feitenrelaas inclusief tijdlijn waarin u aangeeft hoe de besluitvorming vanaf de keuze voor een nieuw vliegbrevet voor de Koning tot het daadwerkelijk zetten van een handtekening onder een koopcontract eruit heeft gezien? Zo nee, waarom niet?

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *