Circulaire ontmanteling Zuiderstrandtheater Den Haag – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Circulaire ontmanteling Zuiderstrandtheater Den Haag

Foto: Google Streetview

Beschreven we een maand geleden al de marktconsultatie, zie hiervoor Marktconsultatie circulaire ontmanteling Zuiderstrandtheater Den Haag, vandaag is de aanbesteding gepubliceerd. Bij de aanbestedingsdocumenten is een verslag opgenomen dat eigenlijk weinig verrassends in zich heeft. wel heeft men tijd nodig om afzet te zoeken en is men bereid voor eigen rekening en risico te doen. De aanbesteding van vandaag heeft in Tenderned de titel circulaire ontmanteling gekregen. In de leidraad staat als titel: Verkoop, demontage en herbouw Zuiderstrandtheater. Dat is onlogisch lijkt Aanbestedingsnieuws, kun je de herbouw afdwingen? De opdracht betreft (op hoofdlijnen) het kopen, demonteren en verwijderen van het
Zuiderstrandtheater en de verplichting tot het herbouwen van het gebouw op een nieuwe locatie. De opdrachtnemer dient uiterlijk 01 januari  2023 het terrein op te leveren aan de gemeente Den Haag, waarbij het Zuiderstrandtheater volledig is gedemonteerd en verwijderd van de locatie. Het demonteren en verwijderen van het Zuiderstrandtheater is exclusief fundering en begane grondvloer.
Na demontage van het gebouw dient opdrachtnemer het gebouw overeenkomstig zijn inschrijving en
voor eigen rekening en risico op een nieuwe locatie te herbouwen. De inschrijver bepaalt zelf de datum waar op de herbouw van het gebouw op een nieuwe locatie gereed is, binnen de in de overeenkomst aangegeven maximale termijn.
Aanbesteder geeft de inschrijvers tijdens de aanbestedingsprocedure tijd en gelegenheid om tot een concreet plan voor demontage en herbouw voor het gebouw te komen. De beschikbare tijd en daar aan gekoppelde vraagstelling is gelimiteerd, enerzijds om transactiekosten en inspanning voor de inschrijvers en de aanbesteder in de aanbestedingsprocedure te beperken en anderzijds om de winnende inschrijver gelegenheid te geven om op basis van een verleende opdracht zijn concrete inschrijving in detail vast te leggen.

Aanbesteder heeft ervoor gekozen om de Opdracht in een ‘twee fasen contract’ vorm te geven.
Daarbij worden de volgende fasen onderscheiden:

Contract Fase 1: Onderzoeksfase
In de onderzoeksfase maakt de opdrachtnemer afspraken (met o.a. onderaannemers en vergunningverleners) die nodig zijn om het bij inschrijving ingediende plan voor demontage en herbouw van het gebouw uit te voeren. De opdracht voor de onderzoeksfase wordt verleend middels een intentieovereenkomst. De onderzoeksfase heeft een looptijd vanaf ondertekening van de intentieovereenkomst tot uiterlijk 29 april 2022. Opdrachtgever toetst uiterlijk twee weken voorafgaand aan de einddatum van de intentieovereenkomst de plannen van opdrachtnemer om te komen tot een herbestemming van het
Zuiderstrandtheater. Enkel indien opdrachtnemer en opdrachtgever overeenstemming bereiken over de uitvoeringsvoorwaarden voor de demontage en herbouw van het Zuiderstrandtheater zal de vervolgopdracht (fase 2) verstrekt worden. Als in deze contractfase naar oordeel van opdrachtgever onvoldoende zeker is dat de opdrachtnemer zijn concrete plan daadwerkelijk zal uitvoeren, dan kan opdrachtgever besluiten om niet over te gaan tot contractfase 2. De intentieovereenkomst eindigt na opdrachtverstrekking van de vervolgopdracht of na de schriftelijke kennisgeving van opdrachtgever dat zij besluit om geen opdracht te verstrekken voor fase 2 tevens van rechtswege.

Contract Fase 2: Uitvoeringsfase (demontage en herbouw)
Na afronding van de onderzoeksfase en bij overeenstemming over de voorwaarden waaronder contract fase 2 zal worden uitgevoerd zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de Opdracht voor de uitvoeringsfase verstrekken. Dit betreft de Opdracht tot demontage en afvoeren van het Zuiderstrandtheater waarbij de kavel uiterlijk 01-01-2023 vrij van opstallen en obstakels (met uitzondering van de fundering en begane grondvloer) wordt opgeleverd. Aan het contract is tevens de verplichting voor opdrachtnemer gekoppeld om het Zuiderstrandtheater (tijdelijk op te slaan en) te herbouwen overeenkomstig het plan van aanpak van inschrijver.

Als we de planning bekijken moeten op 22 november 2021 de inschrijvingen binnen zijn, en is het wel handig als de inschrijver dan al een koper en nieuwe locatie op het oog heeft. Maar dat is iets wat niet erg waarschijnlijk is. De opslag van het het Minangkabausehuis heeft zolang geduurd dat het meeste niet meer bruikbaar was en naar “de vijf poortjes” durven we niet meer te vragen.

We zouden het bijna vergeten maar de procedure is nationaal openbaar en er wordt gegund op prijs en kwaliteit. Ook is er een schouw, wat er zijn er zelfs twee. De eerste is op 8 september al en u moet zicht hiervoor vóór 3 september hebben aangemeld.

Bron: Tenderned 31 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237092

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *