CDA pleit voor verhoging drempelwaarden aanbestedingen bij WTO – Aanbestedingsnieuws

CDA pleit voor verhoging drempelwaarden aanbestedingen bij WTO

Het CDA vraagt naar aanleiding van een verslag voor van de Raad voor Concurrentievermogen (COMPET, Een Europese Raad van handels-Ministers specifiek op het gebied van internationale concurrentie) of er op kan worden aangedrongen, dat de drempelwaarden omlaag gaan om de administratieve lasten te verminderen. Het antwoord van de regering is nog net niet nee maar wel bijna. De regering heeft laten weten dat de slagkracht van Nederland maar beperkt is. Er zijn geen onderhandelingen in WTO-verband en die worden ook niet voorzien in de nabije toekomst. De hoogte van de drempelwaarden leeft ook niet, bij de andere EU-landen.

De GPA (Government Procurement Agreement) is het aanbestedingsverdrag van de WTO, waar de Aanbestedingsrichtlijnen op gebaseerd zijn. Het verdrag is gesloten tussen de 28 EU-leden en bevat in artikel 4 de herkomst van de (naar inzicht van 3A3  intrinsiek onuitvoerbare) principes van non-discriminatie, transparantie en onpartijdigheid. )

Het CDA vroeg:

Fragment WTO-website met daarop de herziene Agreement on Government Procurement: GPA

“De leden van de CDA-fractie lezen dat Nederland tijdens de Raad voor Concurrentievermogen op 20 februari 2017 aandacht heeft gevraagd voor het verhogen van de drempelwaarde voor publiekrechtelijke aanbestedingen binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om zo administratieve lasten te verminderen. Worden hier concrete stappen op gezet? Zo ja, welke? Kan de Minister een laatste stand van zaken geven over de Nederlandse poging om de verhoging van de Europese aanbestedingsdrempels Europees te agenderen (zie de motie Agnes Mulder c.s, Kamerstuk 34 329, nr. 14), zodat tijdig een lobby ontstaat om voldoende steun in de Europese Unie te vinden om tijdens de onderhandeling over de Government Procurement Agreement (GPA) een positief resultaat te behalen?”

En de regering antwoordt:

“De herziene Government Procurement Agreement (GPA) is op 6 juli 2014 van kracht geworden. Zoals reeds bij de behandeling van de motie Agnes Mulder c.s. (Kamerstuk 34 329, nr. 14) is aangegeven, zijn er op dit moment geen lopende onderhandelingen, deze worden ook niet voorzien in de nabije toekomst. Bij de gesprekken over het EU-standpunt bij de laatste herziening heeft Nederland tevergeefs gepleit om in te zetten op een verhoging van de drempel. Op 20 februari jl. is ter uitvoering van de motie Agnes Mulder c.s. de wens naar een hogere drempel geuit op de Raad voor Concurrentievermogen. Zoals ik reeds aan uw Kamer heb medegedeeld bij de beantwoording van vragen naar aanleiding van de nieuwe werkwijze met betrekking tot de Gids proportionaliteit (Kamerstuk 32 440, nr. 99), leeft dit onderwerp niet in EU-verband. Wanneer er weer wordt gesproken over de herziening van de GPA, zal door Nederland opnieuw worden ingezet op verhoging van de drempel. Het is ook het meest effectief om dan een lobby te starten en niet nu er nog geen sprake is van herziening.”

In antwoord op D66 vragen hoe startups kunnen worden gestimuleerd, laat de regering weten dat er in het buitenland voorbeelden zijn voor de markten van durfkapitaal in de vorm van co-investeringsfondsen, dat naar analogie hiervan in Nederland de SEED Capital-regeling van kracht is.

“In een vergelijking van de OESO (Entrepreneurship at a Glance 2016) is te zien dat de markten voor durfkapitaal in Israël en de VS het best ontwikkeld zijn als er gekeken wordt naar het investeringsbedrag in durfkapitaal als percentage van het BNP. In Israël wordt het co-investeringsfonds Yozma als good practice gezien van hoe een overheid de durfkapitaalmarkt zou kunnen stimuleren. Nederland heeft op basis van deze initiatieven een co-investeringsaanpak via de SEED Capital-regeling geïnitieerd. Nederland zal bij de Europese Commissie aandacht vragen voor (meer) mogelijkheden voor fiscale steun aan startups via een staatssteunkader of vrijstellingsverordening dat hiervoor geschikt is.”

Bron: Verslag Schriftelijk Overleg Raad voor Concurrentievermogen, dd. 5 april 2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-21501-30-395.html

 

1 thought on “CDA pleit voor verhoging drempelwaarden aanbestedingen bij WTO

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *