‘Caumerbeek Middenloop/Buffer De Dem/Buffer Palenberg’ – Aanbestedingsnieuws

‘Caumerbeek Middenloop/Buffer De Dem/Buffer Palenberg’

Caumerbeek
Foto: Google SStreetview

Het bestuur van Waterschap Limburg en betrokken bestuurlijke partners hebben zich ten doel gesteld:
1. het tracédeel “Caumerbeek Middenloop” her in te richten;
2. om de dam van de bestaande buffer De Dem opnieuw aan te leggen opdat deze aan de hedendaagse eisen voldoet;

3. om een nieuwe regenwaterbuffer Palenberg aan te leggen om wateroverlast vanuit de bestaande buffer Palembergerbeek te verminderen c.q. te voorkomen.

Het traject Caumerbeek Middenloop loopt parallel aan de Schandelerboord en door het park Meezenbroek in Heerlen. De buffer De Dem ligt ter hoogte van de Koumenweg in Heerlen. Regenwaterbuffer Palenberg ligt aan de Slotweg in Heerlen. Het uit te voeren werk bestaat samenvattend uit :
“Het in het stedelijk gebied van Heerlen herinrichten van een deel van de Caumerbeek, het aanpassen/vervangen van de dam van buffercomplex De Dem, en het aanleggen van een nieuwe regenwaterbuffer. Een en ander met alle bijbehorende en bijkomende werken, zoals asfaltwerkzaamheden, grondverzet, NGE-onderzoek, maken van stapelmuren, beplantingswerken
etc. Dit alles zo veel als nodig in samenwerking met de omgeving.”

Het uit te voeren werk bestaat uit de volgende hoofdactiviteiten :
a. verrichten van voorbereidende werkzaamheden (o.a. engineering, verkeersmaatregelen,
toepassen rijplatenbaan en inrichten werkterrein);
b. waarborgen van de afvoer van de Caumerbeek en de werking van de buffer De Dem;
c. opruimwerkzaamheden;
d. opbreken van asfaltverhardingen, elementverhardingen en betonbanden;
e. opbreken en/of vullen van rioleringen;
f. aanleggen van rioleringen;
g. aanbrengen van funderingen, asfaltverhardingen en elementverhardingen;
h. uitvoeren van grondwerk;
i. aanbrengen van rioleringen en duikers;
j. aanbrengen van bodem- en talud beschermende voorzieningen (o.a. beton en stapelwerk);
k. aanbrengen van bruggen:
l. aanbrengen van afrasteringen en poorten;
m. aanbrengen en onderhouden van groenvoorzieningen;
n. uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Uit gemeentelijke informatie is op te maken dat er voor de nieuwe buffer Palenberg geen extra maatregelen noodzakelijk zijn. M.b.t. de her in te richten Caumerbeek is het wellicht nodig om ter plaatse van beekkruisingen (o.a. Drieschstraat) nog detectiewerkzaamheden uit te voeren. Bij de dam van buffer de Dem is er wel een verhoogd risico op het aantreffen van niet
geëxplodeerde explosieven. Detectie vooraf was hier vanwege de aanwezige beplanting op de dam niet mogelijk. Om risico’s hier te beperken is voor aanvang van het grondwerk oppervlaktedetectie noodzakelijk. Deze werkzaamheden zijn derhalve in het bestek opgenomen. Hiervoor geldt dat de aannemer verantwoordelijk is voor de vrijgave.

Een deel van de in het bestek opgenomen grondwerkzaamheden dient uitgevoerd te worden onder extensieve archeologische begeleiding. Dit geldt voor werken aan of nabij de Caumerbeek en de buffer Palenberg. Hierbij is de archeoloog op afroep beschikbaar en zal hij aan het eind van de werkdag de vers aangelegde graafwerkzaamheden controleren op archeologische sporen. Voor deelgebied buffer De Dem gelden geen restricties met betrekking tot archeologie.

Gelet op het feit dat de geraamde waarde van de opdracht lager is dan het Europese drempelbedrag, is deel 2 van de Aanbestedingswet niet van toepassing en is een nationale procedure toereikend voor deze aanbesteding. Waterschap Limburg heeft het voornemen om met één inschrijver een overeenkomst te sluiten waarbij de beoogde ingangsdatum 6 september 2021 is. Het werk dient uiterlijk 1 juli 2022 opgeleverd te zijn.

Bron: Tenderned 14 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/230364

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *