Catch 22 tenlastelegging in Wereldbank aanbesteding omkopingzaak Minimega Winterkoning – Aanbestedingsnieuws

Catch 22 tenlastelegging in Wereldbank aanbesteding omkopingzaak Minimega Winterkoning

Laatst geupdate op maart 18, 2023 door redactie

Op 16 maar verschenen drie uitspraken in de omkopingszaak van de particuliere inkoopconsultant ter zake van een bevoorrechte positie verstrekken bij een aanbesteding van de Wereldbank middels geld. De zaak is bekend bij het OM onder de naam Minimega Winterkoning. Cruciaal aan de zaak is het verwijt aan de consultant dat hij zich heeft ambtelijk laten omkopen. Opmerkelijk, aangezien de consultant geen ambtenaar is. Wie geen ambtenaar is, kan zich niet ambtelijk laten omkopen, zou een gewoon mens denken.

Het gaat om de zaken:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBROT:2023:2146

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBROT:2023:2147

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBROT:2023:2148

 

De rechtbank heeft geconstateerd dat de tenlastelegging zowel is gestoeld op de tekst van artikel 177 (oud) Sr als op de tekst van artikel 178a Sr.

Op grond van artikel 177 (oud) Sr is strafbaar (voor zover van belang):
“hij die een ambtenaar een gift of belofte doet dan wel een dienst verleent of aanbiedt met het oogmerk om hem te bewegen in zijn bediening, in strijd met zijn plicht, iets te doen of na te laten”.

Dat het Openbaar Ministerie moeite heeft met waarheid, kan ook geen sterveling zijn ontgaan. Die mensen dachten in deze zaak, wij gaan niet over de waarheid, laat de rechter zich maar de Catch 22 in kiezen of de consultant naam01 nu een 177(oud) of een 178 is . Maar goed, wie dat boek gelezen heeft, meldt zich ook niet vrijwillig aan als frontsoldaat-vervanger van Yosarian. Benoemen, niet oordelen, is zo’n wijsheid die ze op de dure NoVA-puntencursusjes meegeven aan “PowerAmbtenaren”. Dat heeft de rechter blijkbaar ook begrepen.

De rechtbank begrijpt de tenlastelegging zo, dat de opsteller daarvan [naam01] aanmerkt als ambtenaar zoals bedoeld in artikel 177 (oud) Sr, maar kennelijk ook als persoon die in openbare dienst is van een volkenrechtelijke organisatie (artikel 178a Sr). Dat levert een innerlijk tegenstrijdige tenlastelegging op. De wetgever heeft artikel 178a Sr immers juist ingevoerd omdat de daarin genoemde functionarissen die niet vallen onder het ambtenaar-begrip van artikel 177 (oud) Sr toch onder de reikwijdte van die strafbepaling te brengen. Een persoon uit de categorie van artikel 178a Sr is juist géén ambtenaar, maar kan daarmee worden gelijkgesteld.

Het innerlijk tegenstrijdige onderdeel is van wezenlijke betekenis voor de strafrechtelijke beoordeling van het gehele ten laste gelegde feit. De rechtbank zou voor die beoordeling immers een keuze moeten maken tussen de twee hoedanigheden die allebei (gedeeltelijk) ten laste zijn gelegd, maar elkaar uitsluiten. Gelet hierop, en op het debat ter zitting waar – mede naar aanleiding van vragen van de rechtbank – uitvoerig is gesproken over de vraag of [naam01] valt aan te merken als ‘ ambtenaar ’ of als ‘ persoon in (openbare) dienst van een volkenrechtelijke organisatie ’, ziet de rechtbank geen ruimte voor een partiële nietigverklaring.

Eind van het liedje is dus dat zowel de ambtenaar als de consultant zijn vrijgesproken van het onmogelijke. Daarmee zou je denken dat rechtens vast is komen staan dat zij niet zijn omgekocht.

TOCH wordt de verkopende marktpartij schuldig verklaard voor 750 Euro en 15 dagen hechtenis. Hoe dan? Dat is omdat volgens de rechter valse facturen zijn opgesteld en dat is valsheid in geschrift. Interessant is wel ook de opmerking die de strafrechter daarbij maakt over aanbestedingen, een bureaucratisch onding dat naar het bescheiden inzicht van Aanbestedingsnieuws [we roepen het nog maar van de daken sinds 2017, eerder ook al maar toen nog niet via dit gremium.] zelf ook een catch-22 is.

De verdachte heeft zich gedurende een jaar schuldig gemaakt aan het medeplegen van valsheid in geschrift van facturen. Bij een onderzoek naar fraude tijdens de aanbestedingsprocedure bij de Wereldbank zijn valse facturen aangetroffen bij het bedrijf [medeverdachte rechtspersoon01] en later [bedrijf01], met de verdachte als directeur. Met de valse facturen werd verhuld dat een Short Term Consultant die betrokken was bij de aanbestedingsprocedures ten behoeve van de Wereldbank ook werkzaamheden verrichtte voor de vennootschappen van de verdachte. De verdachte heeft aan deze frauduleuze werkwijze meegewerkt door de valse facturen te accepteren en op te nemen in de administraties van [medeverdachte rechtspersoon01] en [bedrijf01] De verdachte heeft zich steeds, ook op de zitting, op het standpunt gesteld dat hij slechts heeft betaald om een ‘eerlijke beoordeling’ te verkrijgen in de aanbestedingsprocedures en dat deze gang van zaken gebruikelijk en noodzakelijk was voor een eerlijke beoordeling. Deze opvatting, die de rechtbank niet deelt, laat zien dat de verdachte het kwalijke van zijn handelen kennelijk nog altijd niet inziet.

Het is van groot belang dat aanbestedingsprocedures eerlijk en transparant verlopen en juist om dit te waarborgen is de figuur van adviserend Short Term Consultant betrokken bij de aanbestedingen van de Wereldbank: voor een objectief en deskundig advies. Juist dit proces heeft de verdachte met zijn handelen doelbewust oneigenlijk beïnvloed en dat is zeer kwalijk. Verder heeft de verdachte door zijn handelen het vertrouwen geschaad dat in het (internationaal) maatschappelijk en economisch verkeer mag worden ontleend aan de juiste, volledige en verifieerbare inhoud van facturen.

Aanbesteden kan niet, maar het moet dus wel eerlijk en transparant niet kunnen. Dus de rechters zijn toch frontsoldaten in de eeuwige nepwereldoorlog van Yosarian. Is er zo dan nog een vrije markt? Nu mensen worden vervolgd voor het verkopen van niet op zichzelf verboden zaken aan ambtenaren, kun je je dat steeds meer gaan afvragen.

Wat is er precies “verkocht”? Advies. Oei. Dat is ook onze branche.

 

“It is understood that the Consultants assistance to [bedrijf01] will include without being limited thereto:

1. Delivery and installation support of the systems and equipment supplied by [bedrijf01]

2. Installation support during the erection of the equipment in the area.

3. Organisation of training for local staff.

4. Advice and assistance on local employment, local suppliers and companies to ensure the efficient performance of the contract.

5. Advice and assistance on content and understanding of restructuring process of the healthcare systems of the region.

6. Advice and assistance on functional and medical analyses of existing hospitals in the region.

9. Advice and assistance on non-technical aspects of tendering and negotiation;

10. Advice and assistance on financial and fiscal aspects.

11. Advice and assistance on publicity and public relation activities relating to the contract.”

 

Maar ja hoe kun je nou ooit zeggen wat dan vals is?  Je kan zo wel heel gemakkelijk vals worden beschuldigd van valsheid in geschrift.

©Imgflip2023

Advies kan al een enkele hoofdknik zijn. Bewijs maar eens dat je het gaf. En als je naam eigenlijk in een niet-Latijns alfabet geschreven moet worden, zijn er algauw meerdere spellingswijzen. Moet je eerst in rechte bewijzen dat je buiten je medeweten onechtelijk kind bent alvorens je je naam uit je paspoort op een contract schrijft, want misschien ben je al die jaren al jezelf niet?

Dus Aanbestedingsnieuws moet ons advies (Hou ermee op, het werkt zo niet) dus wel gratis weggeven maar vooral niet in de hoop op enige donaties? Wat een geweldig business model dat de overheid ons nog nalaat. Je mag wel een abonnement weggeven maar niet met het oogmerk Ambtenaren te bewegen om te handelen in strijd met hun plicht en dus ook de vermaledijde Aanbestedingsplicht.

Het is maar goed dat we niet hoeven om te komen van de honger want van de gulheid van ambtenaren om ons enkelvoudig onderhands ons eigen belastinggeld terug te gunnen in de vorm van een zelf te kiezen fooi onder de drempel, hoeven we het niet te hebben. Verwacht die aflossing van de studieschuld dan maar ook niet meer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *