Cameratoezichtsysteem tbv ROCvA-F – Aanbestedingsnieuws

Cameratoezichtsysteem tbv ROCvA-F

Foto: Pexels.com – bewerkt

Opdrachtgever in het kader van deze aanbesteding zijn het ROC van Amsterdam-Flevoland en het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (gezamenlijk “Aanbestedende dienst”). De opdracht wordt verstrekt door de Raad van Bestuur van de Aanbestedende dienst.

Doelstelling van de opdracht is het inkopen van een cameratoezichtsysteem als een service waarbinnen ten aanzien van de camera’s opdrachtnemer de colleges de keuze dient te bieden tussen:
Dienstverleningsmodel 1: afspraken ten aanzien van alleen het correctief onderhoud, waaronder wordt verstaan het opsporen en herstellen door opdrachtnemer van gebreken die opdrachtgever hem heeft gemeld of die opdrachtnemer anderszins bekend zijn geworden.
Dienstverleningsmodel 2: afspraken ten aanzien van zowel het preventief als het correctief Onderhoud. Onder preventief onderhoud wordt verstaan het treffen van maatregelen door opdrachtnemer ter voorkoming van gebreken en technische problemen en andere daarmee verband houdende vormen van dienstverlening.

Het preventief en correctief onderhoud dient zodanig plaats te vinden dat medewerkers van de aanbestedende dienst en studenten een minimum aan overlast ondervinden. De afspraken van beide dienstverleningsmodellen dienen te worden uitgewerkt en vastgelegd in een MeerjarenOnderhoudsPlan en een Service Level Agreement dat jaarlijks in samenwerking met de dienst ICT en de colleges dient te worden geactualiseerd. Ten aanzien van het Video Management Systeem dient de opdrachtnemer de huidige on-premise oplossing op basis van Genetec Security Center te migreren naar een CCTV as a Service oplossing waarbij opdrachtnemer verantwoordelijk wordt voor onderhoud, beveiliging en hosting. De internet bekabeling (utp/sftp) valt onder de verantwoordelijkheid van de dienst ICT, de stroombekabeling valt onder verantwoordelijkheid van de dienst Huisvesting en Inkoopmanagement. Er zijn momenteel geen koppelingen met andere systemen. Het inrichten van de governance maakt onderdeel uit van de implementatie:
1) tussen de veiligheidscoordinatoren van het ROCvA-F en de Opdrachtnemer;
2) tussen de dienst ICT en de Opdrachtnemer;
3) tussen de dienst Huisvesting en de Opdrachtnemer.

De aanbestedende dienst wenst één opdrachtnemer te contracteren voor de levering, installatie en het onderhouden van zowel oude als nieuwe camera’s en de levering, migratie, het koppelen en het onderhoud van een videomanagementsysteem in de vorm van een SaaS oplossing. Daarbij bestaat de opdracht uit de levering, de installatie, het in bedrijf stellen en het in beheer nemen van de volgende typen camera’s:
1. Observatiecamera’s: cameratoezicht ten aanzien van een bepaald object, bijvoorbeeld (de in-/uitgang van) een pand
2. Herkenningscamera’s regulier: cameratoezicht waarbij het gezicht of een persoon achteraf kan worden herkend.
3. Herkenningscamera’s snel: cameratoezicht waarbij het gezicht of een persoon direct kan worden herkend;
4. Identificatiecamera’s: cameratoezicht waarbij het mogelijk is om iemand te identificeren. Een persoon identificeren met een camera kan alleen maar als deze camera is gekoppeld aan een computer met een database systeem, welke is geladen met digitale herkenning foto’s zoals b.v. het paspoort.

De aanbestedende dienst wenst zowel binnen- als buitencamera’s aan te schaffen, waarbij per locatie wordt besloten hoeveel camera’s er worden geplaatst, of de camera’s dienen te beschikken over nachtzicht, richtcamera’s of camera’s met 360 graden rotatie en/of confrontatieschermen. De camera’s dienen in ieder geval ‘hufterproof / vandalismebestendig’ te zijn. De beelden worden online ofwel in een beveiligingsloge ofwel door een facilitair medewerker uitgekeken conform het Reglement
Cameratoezicht van het ROCvA-F.
   Momenteel zijn er naar schatting 690 camera’s geplaatst op 24 verschillende locaties. Hiervan zijn ongeveer 50 tot 80 camera’s verouderd en komen voor vervanging in aanmerking. Deze camera’s zijn op het centrale Video Management Systeem aangesloten. Een aantal locaties maken gebruik van ongeveer 60 tot 70 (analoge-) camera’s welke verbonden zijn met een lokale videorecorder. Deze komen mogelijk voor vervanging door digitale camera’s in aanmerking. Enkele locaties (Noord en VAVO) maken geen gebruik van cameratoezicht; op het ogenblik zijn er geen concrete plannen om daar wel van camerabewaking of cameratoezicht gebruik te gaan maken. Voor de komende jaren worden er geen significante wijzigingen in het totaal aantal camera’s verwacht. Wel bestaat de mogelijkheid dat een aantal camera’s een nieuwe bestemming krijgen als gevolg van de verhuizing van een college naar een nieuwe locatie, renovaties, uitbreidingen en
afstoten van colleges.

De aanbesteding zal leiden tot een overeenkomst met één  leverancier. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van vijf jaar met twee optiejaren. Een jaarlijkse evaluatie zal onder meer worden gebruikt om te bepalen of er gebruik zal worden gemaakt van de optiejaren. Van rechtswege eindigt de overeenkomst in ieder geval op 31 augustus 2028. Op basis van de Aanbestedingswet en het inkoopbeleid van het ROCvA-F is er voor gekozen een openbare Europese
procedure te volgen. De reden daarvoor is dat de looptijd van de overeenkomst en de raming van het aan te besteden bedrag leidt naar een Europese procedure. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste Prijs/Kwaliteit verhouding (bpkv).  

Bron: Tenderned 2 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/229123

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *