Bron -en Contactonderzoeken Covid-19 GGD Hart voor Brabant – Aanbestedingsnieuws

Bron -en Contactonderzoeken Covid-19 GGD Hart voor Brabant

Bron- en contactonderzoek ©Rijksoverheid

Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten die passen bij het COVID-19 virus zich laten testen bij de GGD’en in Nederland en zo ook bij GGD Hart voor Brabant. Dit is belangrijk om de verspreiding van COVID-19 in Nederland te controleren. De GGD-en zijn aangewezen om deze testen uit te voeren. Daarnaast zijn de GGD-en aangewezen om ingeval een positieve test bron- en contactonderzoek (BCO) uit te voeren. GGD Hart voor Brabant heeft de taak gekregen tot 1 januari 2022 om 99 BCO’s per dag te kunnen uitvoeren. Van deze 99 BCO’s wordt een gedeelte door de GGD uitgevoerd en een gedeelte door de huidige opdrachtnemer (Yource). Namens de GGD bellen de medewerkers van de huidige opdrachtnemer burgers die positief getest zijn op Covid-19 voor uitvoering van bron- en contactonderzoek in samenwerking met de desbetreffende burger. De
contacten van desbetreffende burgers worden (in principe) door de medewerker benaderd en geïnformeerd over maatregelen zoals quarantaine en testadvies. Medewerkers werken conform een uitgebreide werkinstructie en registeren onderzoeksresultaten in een systeem van de opdrachtgever. Wanneer het maximale aantal BCO’s van 99 per dag uitgevoerd moet worden voert GGD Hart voor Brabant er zelf 24 uit. De overige BCO’s (75) worden door de huidige opdrachtnemer uitgevoerd. Indien er sprake is van minder dan het maximale aantal uit te voeren BCO’s dan zal er per dag gekeken worden naar een verdeling en bepaalt de GGD hoe deze verdeling eruit komt te zien. Deze verdeling is variabel en is niet gebaseerd op vaste aantallen. Het uitgangspunt hierbij is dat de opdrachtnemer flexibel is in het op- en afschalen van capaciteit. De planning van de capaciteit wordt momenteel op weekbasis afgesproken. Hierbij is inzetbaarheid en behoud van kwalitatief personeel belangrijk. De opdrachtnemer werkt volledig volgens het beleid van GGD Hart voor Brabant en de uitvoering staat onder medische supervisie van GGD Hart voor Brabant. De GGD en huidige opdrachtnemer hebben samen de maximaal benodigde capaciteit beschikbaar, waarbij de GGD Hart voor Brabant bij wijziging van de landelijke opdracht bepaalt hoeveel capaciteit de GGD zelf beschikbaar heeft en
hoeveel capaciteit de opdrachtnemer beschikbaar heeft. Met de huidige opdrachtnemer zijn
afspraken gemaakt over het flexibel en tijdig kunnen op- en afschalen van capaciteit. Om deze flexibiliteit te waarborgen wordt er momenteel gebruik gemaakt van Forecasting. Dit wil zeggen dat de voorspelling van de benodigde capaciteit wekelijks door GGD Hart voor Brabant aangepast kan worden aan eventueel nieuw verkregen inzichten over de ontwikkeling van
klantcontact volumes.Na aanlevering en goedkeuring van de Forecast, plant de huidige opdrachtnemer op weekbasis de
personeelspool in en kan er op dag basis worden geschoven. Op dit moment bestaat de mogelijkheid om op weekbasis (per 7 dagen) af te schalen tot 50% van de bezetting. Indien gedurende de opdracht blijkt dat het werk aanzienlijk afneemt of toeneemt, kan de pool in onderling overleg tussen partijen tussentijds worden verkleind of vergroot.

Het doel van deze aanbestedingsprocedure is voor GGD Hart voor Brabant het contracteren van één leverancier voor het uitvoeren van BCO. Deze leverancier dient op basis van klantgericht ondernemen, flexibiliteit en creativiteit de gevraagde dienstverlening te leveren tegen een goede kwaliteit. Belangrijk is ook dat inschrijver naast de rol van leverancier ook de rol van samenwerkingspartner vervult en zelf verbetervoorstellen initieert, die de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komen. Ten aanzien van de gewenste dienstverlening wenst Opdrachtgever de rollen van medewerkers te hanteren zoals deze in de huidige dienstverlening zijn ingericht. Inschrijver dient de rolverdeling aan te houden voor de aan te bieden dienstverlening, waarbij de daadwerkelijke functienamen mogen verschillen van de namen. De rolomschrijving moet echter aansluiten en voldoen aan de gestelde eisen en voorwaarden.

De opdrachtgever heeft eisen opgesteld. Naast proces en organisatie-eisen zijn hierin ook de kwaliteitseisen opgenomen waaraan inschrijver minimaal moet voldoen. Inschrijver garandeert bij het afsluiten van de raamovereenkomst dat de kwaliteit van de te leveren dienstverlening in overeenstemming is en blijft met de eisen, zoals gesteld in het Programma van Eisen. Op basis van de aanbesteding zoals beschreven in het  Programma van Eisen zal de opdrachtgever een raamovereenkomst sluiten met de inschrijvers die de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding hebben ingediend. De streefdatum voor de ingang van de raamovereenkomsten is 1 januari 2022 en heeft een vaste looptijd van één jaar.  Daarnaast kent de raamovereenkomst drie keer een eenzijdige verlenging voor de duur van één jaar. Er is geen sprake van stilzwijgende verlenging. Een eventuele verlenging dient schriftelijk te worden bevestigd. De aanbesteding vindt plaats volgens de Europese richtlijn nr. 2014/24/EG en de (in 2016) herziene Aanbestedingswet 2012. De opdrachtgever de keuze gemaakt voor de Europees openbare procedure. 

Bron: Tenderned woensdag 15 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238283 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *