Bouwteampartner huisvestiging Buitendienst Bolsward – Aanbestedingsnieuws

Bouwteampartner huisvestiging Buitendienst Bolsward

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Google Streetview

De bestaande drie huisvestingen van de buitendienst in Bolsward, Heeg en Sneek worden samengevoegd op één locatie. Deze locatie is inmiddels door de raad van de Gemeente Súdwest-Fryslân bekrachtigd door middel van een besluit en komt aan de Exmorraweg in Bolsward. Hier dienen volledig nieuwe voorzieningen en onderkomens te worden gerealiseerd zoals o.a. kantoorwerkplekken, kantine, magazijnen, werkplaatsen, garage, werk- en voertuigenstallingen en opslag. Deze locatie wordt hierna gezien als dé vestiging van de buitendienst. Het is de ambitie van Aanbestedende dienst om een accuraat toegeruste standplaats te realiseren voor personeel en materieel voor de buitendienst. Een veilige en efficiënte routing op- en van/naar
het terrein is uit oogpunt van logistiek en veiligheid van essentieel belang. Daarbij zijn de bedrijfsgebouwen ontworpen met inachtneming van functionaliteit, flexibiliteit en praktisch. De huidige opstallen op de kavel worden gedemonteerd/gesloopt, de aanbestedende dienst maakt hierin nog de afweging of deze werkzaamheden aan de aanbesteding worden toegevoegd of anders
worden belegd. Hierin zal bijvoorbeeld de mogelijkheid tot demonteren van materialen ten behoeve van hergebruik een belangrijke afweging zijn. De totale omvang van het project betreft:
– Ca. 4.900 m2 BVO hoofdgebouw, waarvan 1.960 m2 BVO kantoren
– Ca. 4.100 m2 BVO bijgebouwen
– Ca. 35.600m2 terrein
Naast het creëren van een nieuwe functionele buitendienst heeft de opdrachtgever ambities op het gebied van duurzaamheid. Deze ambities zijn/worden in het ontwerp op diverse manieren ingevuld, namelijk:
– Een energieke en gezonde werkomgeving;
– Circulariteit, waaronder ook wordt verstaand organisch (bio-based), losmaakbaar en flexibel;
– Bijdrage leveren aan de sloop i.v.m. hergebruik materialen;
– (Op onderdelen) beheer en onderhoud;
– Klimaatadaptatie, zoals waterberging en het tegengaan van hittestress;
– Energiepositief.

De Aanbestedende dienst wil optimaal de kennis vanuit de markt benutten. Om deze reden is gekozen voor het proces waarin gewerkt wordt met een TE-team en vervolgens een bouwteam. Op hoofdlijnen kan het project dan ook worden opgesplitst in drie fasen.
Fase 1 Total Engineeringsfase (wordt momenteel doorlopen en afgerond)
Fase 2 Bouwteamfase
Fase 3 Realisatiefase
Na Opdrachtverstrekking (ondertekening aanneemovereenkomst) start het afronden van het Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) en de realisatie van het Werk. Het TE-team heeft hierbij de toetsende rol naar de aannemer toe.

Met deze aanbestedingsprocedure wordt een bouwteampartner gezocht voor de uitwerking en realisatie van de Buitendienst te Bolsward. De opdracht is tweeledig, namelijk een bouwteamfase en een realisatiefase. De bouwteamfase behelst in hoofdzaak het in bouwteamverband (bouwteampartner en TE-team) uitwerken van het VO+ tot een DO en volwaardig TO/Bestek
volgens, in overeenstemming met de DNR Standaardtaakbeschrijving 2014 (oftewel de kruisjeslijst). Hierbij is de intentie de expertise van alle adviseurs en de bouwteampartner maximaal in te kunnen zetten om tot een zo integraal en duurzaam mogelijk ontwerp te komen binnen de budgettaire kaders. De opdrachtgever is hierbij op zoek naar een bouwteampartner welke serieus haar expertise in kan en wil brengen om zo gezamenlijk een integraal ontwerp op te stellen en hierbij los
kan komen van de traditionele rolverdeling binnen het ontwerpteam. De bouwteampartner benadert het ontwerp integraal dat wil zeggen vanuit zowel realisatie en kostenperspectief als uit het brede duurzaamheidsperspectief.
In de realisatiefase gaat de gegadigde het project uitwerken naar een UO en wordt het uiteindelijke werk gerealiseerd. De aanbestedende dienst ziet minstens de volgende engineeringsen realisatiewerkzaamheden voor de bouwteampartner:
– Bouwkundige engineering en uitvoering;
– Logistieke engineering en uitvoering;
– Wegenbouw- en civiel kundige engineering en uitvoering (terreinverhardingen- en inrichting);
– Constructieve engineering en uitvoering;
– Werktuigbouwkundige engineering en uitvoering;
– Elektrotechnische engineering en uitvoering;
– Het uitwerken en realiseren van de Duurzaamheidsambities.

Er is gekozen voor de niet-openbare procedure. Geselecteerde gegadigden worden toegelaten tot de gunningsfase. De inschrijvingen die zij doen, worden beoordeeld aan de hand van de in de gunningsleidraad vastgestelde eisen op basis van de
inschrijving met de BPKV.

Zie ook: https://lc.nl/friesland/sudwest-fryslan/Buitendienst-grootste-uitgave-in-S%C3%BAdwest-Frysl%C3%A2n-ooit-28127701.html

Bron: Tenderned zaterdag 18 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291800

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 20 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *