Bouwteam renovatie rioolgemaal Brabant – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam renovatie rioolgemaal Brabant

Gemaal Brabant, Foto: ©Waterschap Hollandse Delta

Deze aanbesteding betreft het rioolgemaal Spijkenisse Brabant (gemeente Nissewaard) dat gebouwd is in 1980. Aanbestedende dienst is Waterschap Hollandse Delta (WSHD).  Het rioolgemaal Spijkenisse Brabant (huidige afnamecapaciteit 3.457 m3/uur) transporteert het afvalwater vanuit Spijkenisse via een rechtstreekse (dubbele) persleiding naar rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) Spijkenisse. Halverwege deze persleiding zijn twee andere gemeentelijke gemalen op de persleiding naar het rwzi met de grootste diameter in de leidingen van gemaal Brabant aangesloten. Het rioolgemaal is gesitueerd in een gebouw waarin zowel het rioolgemaal (van het waterschap) als een trafo (van Stedin) zijn ondergebracht. Het gebouw verkeert in een redelijke staat van onderhoud. Het rioolgemaal is met name op mechanisch en elektrotechnisch gebied aan het eind van de technische levensduur. Ook de aanpassingen van de technische automatisering maken deel uit van de renovatie. Daarnaast zijn er op civieltechnisch gebied een aantal zaken die gerenoveerd dienen te worden. De persleiding splitst nog op het terrein van het gemaal van een enkele leiding in een dubbele leiding, diameters respectievelijk DN500 en DN600. In elke leiding zit op het terrein van het gemaal een afsluiter. Deze afsluiters functioneren op dit moment niet meer. Aan de andere zijde van de persleiding op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) bevinden zich eveneens twee afsluiters die vervangen moeten worden en tot de scope van het project behoren. In hoofdzaak wordt de mechanisch en elektrotechnische installatie compleet vervangen, daarnaast dienen er renovatiewerkzaamheden aan de civiele bouwwerken/constructie plaats te vinden. Het integreren van duurzaamheidsmaatregelen maakt eveneens onderdeel uit van het project. Een aantal onderdelen, zoals filterconstructie, windketel en betonbescherming dienen vooraf geïnspecteerd te worden om te bepalen of vervanging noodzakelijk is voor de beoogde levensduur. Resultaten hiervan dienen meegenomen te worden in de uitwerking van het ontwerp. Voor de ontwerpfase en de realisatiefase is een taakstellend budget opgesteld dat WSHD deelt met inschrijvers tijdens de inschrijvingsfase van de nationale niet-openbare procedure voor deze aanbesteding.

De aanbesteding heeft tot doel opdracht te verstrekken voor het ontwerpen en realiseren van het project Renovatie Rioolgemaal Brabant. Er wordt een bouwteamovereenkomst gesloten met één ondernemer voor de ontwerpfase
(bouwteamfase). Het is de intentie van WSHD met deze ondernemer een contract voor de realisatie af te sluiten onder voorbehoud van overeenstemming over de inschrijvingsprijs voor de realisatiefase.
Het project wordt in samenwerking met gemeente Nissewaard (verder te noemen gemeente) uitgevoerd, waarbij de gemeente participeert in het bouwteam.
Het doel van het project is het opstellen en het realiseren van een ontwerp voor een integrale renovatie van het gemaal Brabant te Spijkenisse. Het ontwerp dient dusdanig te zijn dat een goed werkend rioolgemaal wordt opgeleverd, waarvan de mechanische en elektrotechnische installatie compleet is vervangen door nieuwe installaties met een levensduur van minimaal 15 jaar. Daarnaast krijgt de winnende inschrijver exclusief de gelegenheid om een aanbod te doen voor de realisatie van de renovatie (tweede fase).

De planning voor het gehele project na aanbesteding is als volgt: Bouwteamfase november 2021 – juli 2022; Uitvoeringsfase (realisatiefase) september 2022  – maart 2023. Dit betreft een indicatie waar geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Bron: Tenderned 22 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/231104

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *