Bouwteam nieuwbouw gemaal Oudenhoorn – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam nieuwbouw gemaal Oudenhoorn

Foto: Google Streetview

Het gemaal Oudenhoorn bevindt zich aan de Zeedijk 3 te Oudenhoorn en dateert uit 1970. Het gemaal bestaat uit een gemaalgebouw binnendijks, een persleiding door het dijklichaam met uitstroomconstructie buitendijks in het Haringvliet. De persleiding bevindt zich in de primaire waterkering (Dijkring 20). De persleiding bevat binnendijks een aftakking die gebruikt wordt om zoet water in te laten. In 1984 is deze aftakking aangelegd. Bij het CMK project (Compenserende Maatregelen Kierbesluit) is een nieuwe inlaat aangelegd middels een hevelleiding bij polder Beningerwaard. Het gemaal dient voor de bemaling van de polder Oudenhoorn en heeft een capaciteit van 90 m3/min (afvoernorm 1,5 l/s/ha). De uitbreiding van gemaal Oudenhoorn is noodzakelijk voor het waterschap om het waterpeil te beheren. Bovendien zorgt de uitbreiding van het gemaal voor ontlasting van twee gemalen rondom het Haringvliet (gemalen Noordemeer en Gorzeman). De energiekosten kunnen daardoor gereduceerd worden, doordat het water niet tweemaal verpompt te worden.

Het gemaal draait nu minimaal, o.a. vanwege de geluids-, trillings- en stankoverlast van de oude dieselmotor in de omgeving. De dieselmotor is sterk verouderd, einde levensduur en moet worden vervangen. Bij renovatie/nieuwbouw van een object is de ontwerpnorm 2 l/s/ha het uitgangspunt. Om aan deze afvoernorm te voldoen is een pompcapaciteit nodig van 137 m3/min. Dit is niet haalbaar met de huidige pompinstallatie. In de voorkeursbeslissing zijn 3 varianten uitgewerkt en afgewogen, waarbij variant 3, nieuwbouw van gemaal, dijkkruising én uitstroomwerk als de voorkeursvariant gekozen is. Het gebouw bestaat grotendeels uit betonnen balken met daarboven een betonvloer en gemetselde wanden. Uit diverse inspecties is gebleken dat de technische staat van het gemaal gebreken vertoont en de gevraagde civiele restlevensduur van 50 jaar niet gegarandeerd kan worden. Daarom is
vastgesteld dat het gemaal in nieuwbouw wordt uitgevoerd.
De volgende projectresultaten dienen te worden gerealiseerd:
Een nieuw, toekomstbestendig en visvriendelijk gemaal inclusief dijkkruising, uitstroomwerk, vispassage en zoetwaterinlaat.
– Daarnaast wil Waterschap Hollandse Delta in dit project nadrukkelijk Circulariteit, Duurzaamheid en Energiebesparing (CDE) meenemen, naar aanleiding van de vastgestelde bestuurlijke ambities, en ook de Duurzaamheidschallenge 2020vispassage en
zoetwaterinlaat.

De scope betreft in hoofdzaak:
• Het slopen en vervangen van het huidige gemaal (incl. instroomwerk, persleiding, dijkkruising, inlaat en uitstroomwerk);
• Het realiseren van één nieuw pompgemaal, inclusief bovenbouw en fundering;
• Het aanpassen van de buitenruimte;
• Het vervangen van het instroomhoofd;
• Visvriendelijke pomp met een capaciteit van minimaal 137 m3/min realiseren;
• Pomp voldoende diep weg zetten voor toekomstbestending voor eventueel bodemdalingen;
• Nieuwe zoetwater/visinlaat voorziening (250-300mm), met indien nodig een nieuwe vacuüminstallatie;
• Nieuwe besturing, volledig automatisch en op afstand bedienbaar;
• Nieuwe krooshekreiniger;

Er wordt een bouwteamovereenkomst gesloten met één ondernemer voor de bouwteamfase. Het is de intentie van Waterschap Hollandse Delta (WSHD)  om met deze ondernemer een contract voor de realisatie af te sluiten onder voorbehoud van overeenstemming over de inschrijvingsprijs voor de realisatiefase. Het doel van het project is de nieuwbouw van het gemaal Oudenhoorn inclusief dijkkruising en uitstroomwerk, vispassage en zoetwaterinlaat. Door het vergroten van de pompcapaciteit voldoet het gehele bemalingsgebied van Voorne-Oost aan de afvoernorm van 2 l/s/ha.

Bron: Tenderned zondag 18 juli 2021https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233398

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *