Bouwteam en realisatie van restauratie Keersluis van project verbetering IJsseldijk Gouda – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam en realisatie van restauratie Keersluis van project verbetering IJsseldijk Gouda

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

De IJsseldijk bij Gouda is één van de primaire waterkeringen in het beheergebied van

Foto: © hoogheemraadschap van Rijnland

. De waterwet schrijft voor dat primaire waterkeringen iedere twaalf jaar worden beoordeeld om te onderzoeken of deze voldoen aan de wettelijke normen voor de waterveiligheid. In de derde toetsronde die in de periode 2006 tot en met 2010 is uitgevoerd zijn een aantal dijktrajecten van deze waterkering (dijktraject 14-1) afgekeurd. Deze toetsing heeft uitgewezen dat de IJsseldijk niet meer voldoet aan de toen vigerende veiligheidsnormen. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft als beheerder van
de IJsseldijk in Gouda vanuit het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) de verplichting om de veiligheid van deze waterkering op orde te brengen en besloten om het project ‘Verbetering IJsseldijk Gouda’ (VIJG) op te starten. Het project (VIJG) betreft de versterking van de noordelijke dijk langs de Hollandse IJssel in Gouda, tussen de Julianasluis naar de Waaiersluis en vervolgens de afgewaardeerde C-kering richting Haastrecht. De totale versterkingsopgave is gesplitst. Inmiddels zijn delen van de dijk opgeknapt en is Rijnland bezig met de opgave aan de kunstwerken.

Een van de kunstwerken binnen het project VIJG is de Keersluis. De Keersluis voldoet niet aan de huidige normen en het hoogheemraadschap van Rijnland heeft als beheerder van de IJsseldijk vanuit het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) de verplichting om de veiligheid van deze waterkering op orde te brengen. Deze opdracht gaat alleen over het onderdeel ‘verbetering van Keersluis’. Het doel van het project en streefbeeld is dat de Keersluis, binnen de gestelde normering, haar waterkerende functie weer kan vervullen en het achterstallige onderhoud is weggewerkt zonder verlies van de monumentale waarde. In 2022 is de verkenningsfase afgerond en het voorkeursalternatief voor de
Keersluis vastgesteld. In het voorkeursalternatief fungeren de Keersluis en het Boezemgemaal gezamenlijk als kering. Het boezemgemaal wordt in de legger opgenomen als onderdeel van de primaire kering. De Keersluis wordt gerenoveerd.

De sterkte van de betonnen bovenbouw van de Keersluis voldoet niet. Door aantasting van het betonwerk en de wapening van de betonnen bovenbouw voldoet deze niet meer op sterkte. In de constructie zijn daarnaast verschillende scheuren ontstaan die de sterkte van de constructie aantasten. Ook de betonnen bovenaanslagen voor de deuren, die tevens dienst doen als loopbrug, vertonen schade en voldoen niet meer. Bij inspectie van de houten deuren is geconstateerd dat het houtwerk in dusdanig
slechte staat verkeerd dat herstel niet meer mogelijk is. De sterkte van de houten vloeddeur is onvoldoende, de deuren moeten in zijn geheel worden vervangen. De Keersluis bevat op meerdere plekken scheurvorming en er is desintegratie van het beton. Deze schade wordt vrijwel zeker veroorzaakt door een combinatie van ASR en vorstschade. Op basis van de beschikbare informatie van de deklaag en de kwelschermen kan het risico op achterloopsheid en micro-instabiliteit bij de Keersluis ook niet worden uitgesloten. De kans is groot dat de huidige kwelschermen in slechte staat zijn (houten schermen rond waterlijn en einde levensduur).

De Keersluis wordt gerenoveerd, de volgende werkzaamheden zijn benodigd:
• Vervangen betonschil van bovenbouw.
• Grondwerk: om het betonwerk aan de grondzijde van de landhoofden en het kwelscherm langs de Keersluis te bereiken, en om de belasting tijdens uitvoering op de landhoofden te reduceren, wordt een gedeelte langs beide zijden van de Keersluis vrij gegraven. Na afronding van de werkzaamheden wordt de grond weer aangebracht. Over deze aanvulling wordt aan zowel de
gemaal- als de IJsselzijde een kleideklaag van voldoende dikte aangebracht om het risico op micro-instabiliteit en het risico tegen achterloopsheid te voorkomen.
• De huidige gecombineerde loopbrug met bovenaanslag voor de sluisdeuren zal vanwege de verregaande aantasting in zijn geheel worden vervangen (er worden geen aanpassingen aan de huidige vloerplaat en fundering gedaan).
• Houten vloeddeuren vervangen.
• Kwelschermen naast de Keersluis (achterloopsheidschermen) vervangen door nieuwe stalen damwanden.
• Vernieuwen van de krooshekken bij de Keersluis.
• Vernieuwen of herstellen van de windwerken van de vloeddeuren bij de Keersluis.
• Herstel en terugplaatsen natuurstenen onderdelen bij de Keersluis.
• Herstel en terugplaatsen hijswerktuigen bij Keersluis.
• Vervangen leuningwerk

Om de verbetering werkzaamheden van de Keersluis kosteneffectief en kwalitatief te realiseren, wil HHR de opdrachtnemer betrekken in de ontwerpfase door middel van het aangaan van een bouwteamovereenkomst. In het bouwteam zal de
opdrachtnemer de trekker zijn van o.a. het ontwerp en het ombouw- en faseringsplan. Een meer gedetailleerde concept verdeling van verantwoordelijkheden, taken en rollen in het bouwteam zal worden opgenomen bij de bouwteamovereenkomst die bij de inschrijvingsfase wordt verstrekt. De bouwteamovereenkomst betreft een bilaterale overeenkomst tussen de
opdrachtgever en opdrachtnemer. In het bouwteam neemt ook een ingenieursbureau deel als deelnemer van de opdrachtgever.
Het op te leveren product aan het eind van de bouwteamfase is een RAW-bestek met een recht op exclusieve onderhandelingen, conform de bouwteamovereenkomst, over de uitvoering op basis van een realisatieovereenkomst onder UAV-2012.
De bouwteamfase start na opdrachtverlening en duurt naar verwachting t/m september 2024. De realisatiefase start rond september 2025. Er zit een periode tussen beide fasen vanwege het verkrijgen van de benodigde omgevingsvergunning. Voorafgaand aan de realisatiefase, wordt de prijsovereenstemming die we aan het einde van de bouwteamfase overeenkomen
(december 2024) geïndexeerd.

Deze niet-openbare aanbesteding heeft tot doel één opdrachtnemer te contracteren voor deelname aan het bouwteam ter voorbereiding van de restauratiewerkzaamheden m.b.t de Keersluis van project Verbetering IJseldijk Gouda. Met de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund sluit HHR een bouwteamovereenkomst met daarin de intentiebepaling voor het uitvoeren van de realisatiewerkzaamheden behorende bij de in het bouwteam op te stellen realisatieovereenkomst. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) heeft aangeboden op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 2 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287545

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 februari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *