Bouwrijp maken Koffiefabriek incl. kademuur vervanging Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Bouwrijp maken Koffiefabriek incl. kademuur vervanging Amsterdam

herontwikkeling de koffiefabriek. Foto: www.Amsterdam.nl

Het voormalige pand ‘de Koffiefabriek’ lag in het projectgebied A2 zone / Joan Muyskenweg. De bovenbouw van dit pand is inmiddels gesloopt. De fundering is nog wel aanwezig. Het bedrijventerrein A2 zone en Joan Muyskenweg verandert van een traditioneel werkgebied naar een meer gemengd werk-woongebied. Langs de Duivendrechtsevaart komt een doorlopende weg
van het metrostation tot de insteekhaven. De openbare ruimte wordt zowel aan de kade als aan de kant van de Joan Muyskenweg opnieuw ingericht. Bedrijventerrein A2 zone bestaat uit verschillende kavels: Meertens Instituut, Koffiefabriek, Ronette en Ymere. Het project ‘Bouwrijp maken Koffiefabriek incl. kademuurvervanging’ omvat het bouwrijp opleveren van het terrein van kavel Koffiefabriek aan de opdrachtgever. De opdrachtgever levert de bouwrijpe kavel aan een vastgoedontwikkelaar. De bouwrijpe kavel dient tijdig en met zo min mogelijk risico’s ten aanzien van obstakels of vervuiling in de ondergrond geleverd te worden. Daarnaast dient de bestaande kadeconstructie te worden vervangen langs kavel koffiefabriek (verbonden met het verwijderen van de fundering) en langs kavel Ronette. Ten slotte dienen er ter hoogte van kavel Koffiefabriek twee ligplaatsen en ter hoogte van kavel Ronette vier ligplaatsen voor woonboten te worden gerealiseerd. Om de woonboten bereikbaar te houden voor de bewoners tijdens de werkzaamheden wordt, buiten de scope van het contract, de kade langs Meertens Instituut, Koffiefabriek en Ronette voorzien van een tijdelijke maaiveldinrichting. De coördinatie met deze maaiveldinrichting is wel onderdeel van het contract.

De fysiek te realiseren objecten zijn:
1. Aanbrengen meerpalen ten behoeve van de ligplaatsen voor de woonboten.
2. Bouwrijp (obstakelvrij en zonder verontreinigingen) opleveren terrein kavel Koffiefabriek.
3. Nieuwe kademuur constructies langs kavel Koffiefabriek en kavel Ronette.

o Het slopen van de bestaande kadeconstructies;
o Het realiseren van nieuwe kadeconstructies.

4. Realiseren van loopplanken en / of toegangsvoorzieningen ten behoeve van de ligplaatsen.

Specifieke aandacht wordt gevraagd voor onderstaande coördinatie activiteiten:
a. Coördinatie van de volgende ‘werkzaamheden derden’ door de opdrachtnemer:

• Het verplaatsen en terugplaatsen van bestaande woonboten;
• Aanbrengen van tijdelijke maaiveldinrichting en plaatsen van de walkasten;
• Aansluiten van de walkasten ten behoeve van de ligplaatsen met bijbehorendevoorzieningen.

b. Coördinatie van de werkzaamheden rondom de aanleg / het verplaatsen van kabels en
leidingen vanwege de gelijktijdige uitvoering.

De kavel van de voormalige Koffiefabriek ligt aan de Joan Muyskenweg 19 en grenst aan de Duivendrechtsevaart. Daarnaast, direct aangrenzend, liggen het kavel Ronette en het Meertens Instituut. Er is vanuit de opdrachtgever gekozen voor een D&C overeenkomst op basis van de UAV-GC 2005. Er is voor deze contractvorm gekozen omdat de opdrachtgever van mening is dat er zo op een effectieve manier de verdeling gemaakt kan worden in ontwerpvrijheid per onderdeel van de scope voor de opdrachtnemer. De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd volgens de Nationaal niet openbare procedure overeenkomstig hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

Bron: Tenderned 28 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218116

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *