Bouwkundige werkzaamheden Kindcentrum Emmer-Compascuum – Aanbestedingsnieuws

Bouwkundige werkzaamheden Kindcentrum Emmer-Compascuum

Impressie: © Gemeente Emmen

De gemeente Emmen heeft het voornemen om in het centrum van Emmer-Compascuum, aan de Wikkel 13 en 15, een nieuw Kindcentrum te bouwen. Door Kristinsson Architecten is hiervoor een ontwerp gemaakt dat gezamenlijk met de ontwerpteampartners is uitgewerkt tot een bestek met bijbehorende tekeningen. De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om de opdracht aan te besteden door middel van een nationale niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure is een aanbestedingsprocedure in twee rondes. In de eerste ronde kan iedere geïnteresseerde aanbieder zich als gegadigde aanmelden. De Aanbestedende dienst selecteert op basis van loting maximaal vijf gegadigden op basis van vooraf kenbaar gemaakte selectiecriteria en deze vijf gaan door naar de tweede ronde – de Gunningsfase.

Het Kindcentrum Emmer-Compascuum biedt na oplevering onderdak aan een aantal basisscholen en voorschool. Momenteel doen de scholen cbs De Braakhekke, cbs De Triangel en rkbs De Hoeksteen onderzoek naar een toekomstige fusie. De basisscholen de Meent en de Runde, beide openbaar onderwijs Emmen, gaan bij ingebruikname van het nieuwe gebouw fuseren. Naast de scholen wordt tevens een ruimte voor de voorschoolse opvang gerealiseerd.Het gebouw heeft een totale oppervlakte van ca. 2.167 m2 bvo.

De opdracht betreft de bouwkundige werkzaamheden, inclusief de coördinatieverplichting over de installatietechnische (separate procedure) uitvoering van het gehele werk. De opdrachtnemer aan wie de opdracht wordt gegund dient het werk te realiseren binnen de uitgangspunten en de contractuele voorwaarden die in de overeenkomst en de bijbehorende
aanbestedingsdocumenten zijn opgenomen. In de gunningsfase worden de ontwerpdocumenten c.q. het bestek beschikbaar gesteld. De opdrachtgever ziet op de uitvoering van de opdracht toe door middel van directievoering en toezicht.
Er is sprake van een traditionele bouworganisatievorm waarbij, op basis van bestek en tekeningen, een inschrijving wordt uitgevraagd tijdens de gunningsfase. Met de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund wordt een aannemingsovereenkomst aangegaan. Na definitieve gunning vangt de contracteringsfase aan. De uitvoering vindt naar verwachting plaats vanaf augustus 2021 en het project dient vervolgens uiterlijk opgeleverd te worden in juni 2022. Voor de realisatie wordt uitgegaan van een bouwtijd van tien kalendermaanden.

De inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) met als enige sub-criterium de laagste prijs. Dit houdt in dat de inschrijver met een geldige inschrijving met de laagste prijs zoals weergegeven op het inschrijfbiljet de Economisch Meest Voordelige Inschrijving heeft gedaan en in aanmerking komt voor de voorlopige gunning. De anbestedende dienst heeft er voor gekozen om de laagste prijs als enige sub-criterium te hanteren omdat er sprake is van een uitgewerkt bestek waarin de kwaliteit is vastgelegd.  

Bron: Tenderned 7 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227280

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *