Bouw tijdelijke gymzaal Buiksloterham Amsterdam-Noord – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Bouw tijdelijke gymzaal Buiksloterham Amsterdam-Noord

Aan de Varenweg in Amsterdam-Noord zijn de basisscholen OBS de Klimop (onderdeel van Innoord) en de Sint-Rosaschool (onderdeel van ASKO scholen) gelegen incl een gezamenlijke gymzaal. Beide scholen verhuizen naar een tijdelijke huisvesting met een permanente kwaliteit voor de duur van ongeveer 8 jaar. Voor deze tijdelijke huisvesting heeft reeds een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden en de opdracht is gegund aan De Groot Vroomshoop. De gymzaal is echter niet opgenomen in deze aanbesteding en wordt separaat aanbesteed. Deze aanbesteding behelst de tijdelijke gymzaal welke eveneens voor de duur van 8 jaar wordt geplaatst en een meer permanente uitstraling/kwaliteit dient te hebben.

De opdracht betreft het ontwikkelen en realiseren van flexibele, recyclebare, duurzame en een te verplaatsen tijdelijke gymzaal van ca 552m2/BVO met als doel om in een periode van 20 jaar meerdere keren kunnen worden ingezet op verschillende locaties in de stad. De aanbestedende dienst en opdrachtgever in deze aanbesteding is Stichting Openbaar Onderwijs Noord (Innoord), Klaprozenweg 75H, Amsterdam. De gymzaal is vrijstaand en dient minimaal te voldoen aan de wettelijke eisen, KVLO normen voor gymnastieklokalen en bij voorkeur aan de eisen als opgenomen in het Programma van eisen (indien deze te hoog zijn en niet haalbaar voor tijdelijke huisvesting kan daar vanaf geweken worden). De gymzaal zal voor een periode van 8 jaar in Buiksloterham staan en moet daardoor qua uitstraling een meer permanent karakter krijgen en aansluiten bij de tijdelijke
scholen. Daarnaast zet de gemeente in op de zoveel mogelijk circulair bouwen. Het document met de uitgangspunten en ambities voor circulair bouwen is gevoegd bij de aanbestedingsdocumenten. Gevraagd wordt hier op aan te sluiten met het ontwerp. De insteek is dat het gebouw wordt aangekocht en de tarieven voor verplaatsing, opslag en terugkoop vooraf zijn vastgelegd. Meerdere schoolbesturen kunnen van deze tijdelijke voorzieningen gebruik maken. De werkzaamheden bestaan uit:

  • Ontwerpwerkzaamheden. Bij de inschrijving (gunningsfase) wordt een plan ingediend;
  • Afstemming met opdrachtgever en gebruikers;
  • Afstemming met gemeente Amsterdam in het kader van de vergunningsaanvragen (samen met opdrachtgever);
  • Afstemming met nutsbedrijven i.h.k. van de aanvragen en realisatie van benodigde nutsaansluitingen (samen met opdrachtgever);
  • Opstellen benodigde documenten ten behoeve van de omgevingsvergunningen;
  • Aanvragen omgevingsvergunning bouwen en omgevingsvergunning brandveilig
    gebruik;
  • Grondwerkzaamheden voor het aanbrengen van de gymzaal;
  • Realisatie van de tijdelijke gymzaal;

In het contract zal een clausule worden opgenomen die opdrachtgever de mogelijkheid geeft om het contract te ontbinden indien om wat voor reden dan ook de tijdelijke gymzaal niet gerealiseerd kan/zal worden. In dat geval zullen de reeds gemaakte kosten
voor de ontwerpwerkzaamheden worden vergoed. Gegadigden en inschrijvers zijn in de gelegenheid om het terrein ter plaatse te bezichtigen. Het terrein is echter nu nog niet vrij toegankelijk maar zal vanaf januari 2022 bouwrijp worden opgeleverd.

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure zal naar verwachting in december 2021 een definitieve gunning plaatsvinden waarna aansluitend met de ontwerp werkzaamheden gestart kan worden. De definitieve startdatum zal samen met de opdrachtnemer besproken worden. Het gebouw dient begin augustus 2022 te worden opgeleverd. Na oplevering volgt een periode van nazorg en inhuizing. De aanbesteding geschiedt volgens een Europese niet-openbare procedure zoals omschreven in de Aanbestedingswet 2012 (Staatsblad 2012, 542). Het betreft dus een Europese niet-openbare aanbesteding met als gunningcriterium: beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). De aanbestedingsprocedure is verdeeld in twee fasen: de selectiefasefase en de gunningsfase. Hieronder volgt een omschrijving van de procedure per fase. De aanbesteding vindt plaats in één perceel. Reden hiervoor is dat de opdrachtnemer het beste de integratie tussen bouw en installaties zowel ten aanzien van kwaliteit als planning kan waarborgen en hierbij kan zorgen voor een optimale uitvoering van het project qua bouwkwaliteit, kostenefficiëntie en planning. Dit biedt organisatorische voordelen voor de opdrachtgever en biedt marktpartijen de kans om een integrale aanbieding te doen.

Bron: Tenderned zondag 22 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236349

 

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *