Beter aanbesteden: 23 actiepunten voor handreikingen op de PIANOo website – Aanbestedingsnieuws

Beter aanbesteden: 23 actiepunten voor handreikingen op de PIANOo website

Met 23 actiepunten moeten inkopers en ondernemers gezamenlijk ervoor zorgen dat het aanbesteden minder stroef verloopt. Aanbestedingsnieuws zet de aanbevelingen en actiepunten uit de Beter Aanbesteden Agenda voor u onder elkaar. Een opvallend aantal aanbevelingen blijkt uit te monden in handreikingen op de Pianoo website.

Bron: Wikia 2017

AANBEVELING: veranker de positie van inkoop hoger in de organisatie, verbeter de kwantiteit en kwaliteit van de inkoopafdeling en verbeter het imago van de overheidsinkoper. ACTIE 1: het uitbrengen van een ‘publicatie organisatorische en strategische aspecten van inkoop’.

AANBEVELING: verbeter de communicatie tussen beleid, bestuur en inkoop. ACTIE 2: het maken van een factsheet over de inkoopfunctie.

AANBEVELING: overweeg samenwerking om inkoopkennis op peil te brengen en te houden. ACTIE 3: het in kaart brengen van de verschillende bestaande inkoopsamenwerkingen.

AANBEVELING: durf te denken in kansen in plaats van in risico’s.

AANBEVELING: ga de dialoog met de markt aan, ook voorafgaand aan een aanbesteding. ACTIE 4: het zorgen voor een structuur en een coördinatiepunt voor het structureel organiseren van marktdagen in het gehele land.

ACTIE 5: het starten van een pilotproject voor het inzetten van een materiedeskundige marktpartij bij het opstellen van de specificatie.

ACTIE 6: het delen van ervaringen van de minor “inkoopmanagement” met andere HBO-onderwijsinstellingen en het ontwikkelen van een nieuwe visie op inkooponderwijs.

AANBEVELING: publiceer in een vroegtijdig stadium als aanbestedende dienst je inkoopbeleid en -kalender. ACTIE 7: het ontwikkelen en promoten van een model voor een paspoort voor aanbestedende diensten.

AANBEVELING: overweeg bij elke opdracht of toepassing van SROI passend en haalbaar is. AANBEVELING: formuleer een SROI-eis als uitvoeringsvoorwaarde. AANBEVELING: ontwikkel een uniforme aanpak in samenspraak met andere overheden en ondernemers. ACTIE 8: het opzetten van een uniform SROI-beleid en werkwijze in alle arbeidsmarktregio’s.

AANBEVELING: ontwikkel een uitnodigingsbeleid voor onderhandse aanbestedingen en maak – met inachtneming daarvan – per opdracht een bewuste keus van de uit te nodigen partijen.

AANBEVELING: streef naar paritaire inkoopvoorwaarden per branche en pas deze uniform en integraal toe. ACTIE 9: het opstellen van paritaire contractvoorwaarden per branche.

AANBEVELING: werk zoveel mogelijk met het uniforme inkoopvoorwaardenmodel van de VNG en maak helder waar je afwijkt. AANBEVELING: bekijk inkoopvoorwaarden niet alleen vanuit het perspectief van de aanbestedende dienst maar ook vanuit het perspectief van het bedrijfsleven. ACTIE 10: aanpassing toelichting op het VNG-model Uniforme Inkoopvoorwaarden.

AANBEVELING: ga als opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar de dialoog aan over risico’s. AANBEVELING: leg het risico daar waar dit het beste beheerst kan worden en deel onbeheersbare risico’s.

AANBEVELING: kies die procedure die het beste past bij het onderwerp van de opdracht en leg uit waarom.

AANBEVELING: laat in de uitvraag zo mogelijk ruimte aan de markt om met oplossingen te komen. ACTIE 11: het verkennen en bevorderen van een ‘ruimere’ wijze van uitvragen.

AANBEVELING: indien je nader selecteert, stel dan proportionele nadere selectiecriteria. ACTIE 12: het opstellen van een handreiking ‘Nader selecteren’.

AANBEVELING: houd bij beslissingen over de omvang van opdrachten rekening met de belangen van overheid én bedrijfsleven. AANBEVELING: denk na over de gevolgen die samenvoegen van opdrachten heeft op de markt zoals de afhankelijkheid van één contractpartner. ACTIE 13: het inzichtelijk maken van de problematiek rond clusteren en voorstellen doen voor verbetering in de huidige praktijk

AANBEVELING: schat vooraf in hoeveel inschrijvers er te verwachten zijn en welke (totale) kosten deze moeten maken bij de inschrijving. AANBEVELING: ken, afhankelijk van het type uitvraag en de gevraagde inspanning, een reële tenderkostenvergoeding aan inschrijvers toe. Ook als een aanbestedende dienst een procedure stopzet, kan dit aan de orde zijn. ACTIE 14: het opstellen van een handreiking ‘Tenderkostenvergoeding’.

AANBEVELING: maak gebruik van marktkennis om tot reële en passende gunningscriteria te komen. ACTIE 15: het opzetten van Regionale Adviespunten Aanbesteden. ACTIE 16: het publiceren en uitleggen van best practices ‘Gunnen op laagste prijs’. ACTIE 17: het ontwikkelen van een EMVI-tool. ACTIE 18: updaten van marktdossiers.

AANBEVELING: houd bij het maken van een planning rekening met de belangen van inschrijvers. ACTIE 19: het aandacht vragen voor planning, termijnen en kwaliteit van beantwoording.

AANBEVELING: neem zowel vraagstelling als beantwoording serieus. AANBEVELING: organiseer mondelinge inlichtingenbijeenkomsten.

AANBEVELING: evalueer een aanbestedingsprocedure intern. AANBEVELING: evalueer een aanbestedingsprocedure samen met inschrijvers. ACTIE 20: het ontwikkelen van een formulier voor evaluatie na afloop van aanbesteding.

AANBEVELING: durf als aanbestedende dienst en marktpartij met elkaar te communiceren. ACTIE 21: het maken van een infographic ‘Tendercommunicatie’.

AANBEVELING: wees je bewust van het belang van (beter) aanbesteden, geef het goede voorbeeld en maak gebruik van andermans voorbeeld. ACTIE 22: het instellen van een prijs voor beste aanbestedende dienst. ACTIE 23: het opzetten en uitvoeren van de campagne “Beter Aanbesteden”.

Kortom heel veel extra handreikingen voor de website van PIANOo.

Daar moeten wij altijd erg om lachen. Een handreiking op de website van PIANOo blijkt de oplossing voor elk menselijk tekort. Ze hebben het er maar druk mee.

Zie eerder:

Tenderned Datalek -Gemeenten moeten privacywet uitvoeren: niemand houdt toezicht

en:

Blok: omgevingsveiligheid in aanbestedingen verantwoordelijkheid aanbestedende diensten

Zie eerder:
Kamervragen Aanbesteding Broedkamer – Stukken lezen? Wiebes is superman niet

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *