Bestrijding van exotische muggen – Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit – Aanbestedingsnieuws

Bestrijding van exotische muggen – Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Foto: © NVWA

Met het doorlopen van deze aanbestedingsprocedure beoogt de aanbestedende dienst een overeenkomst te sluiten met een gespecialiseerd bedrijf voor het bestrijden van exotische muggen die deze dienstverlening in heel Nederland kan uitvoeren. De bestrijdingswerkzaamheden vinden plaats onder toezicht van de NVWA door een ter plaatse aanwezige inspecteur. Via de import van bijvoorbeeld gebruikte autobanden en Lucky Bamboo-plantjes heeft de exotische mug zich de afgelopen jaren verspreid over grote delen van de wereld. Eitjes van de exotische mug kunnen overleven tijdens het transport en worden zo verplaatst tussen landen. Ook vracht/vakantieverkeer kan de verspreiding van de mug veroorzaken. Dit kan aanleiding zijn tot
bestrijding op parkeerplaatsen gelegen aan snelwegen of in woonwijken. Onder een invasieve exotische mug wordt in deze opdracht verstaan: mug behorende tot één van de volgende Aedes soorten (zie ook artikel 12a van het besluit publieke gezondheid):
1. Aedes japonicus (Aziatische bosmug);
2. Aedes aegypti (gelekoortsmug);
3. Aedes albopictus (Aziatische tijgermug);
4. Aedes atropalpus (Amerikaanse rotspoelmug);
5. Aedes koreicus; (Koreaanse bosmug);
6. Aedes triseriatus.
In de huidige situatie vindt de bestrijding van deze invasieve exotische muggen door de NVWA plaats middels de volgende biociden:
• Vectobac – larvicide;
• Vectomax – larvicide;
• Aqua k-othrine – adulticide.
Tijdens de looptijd van de overeenkomst kan het voorkomen dat er andere biociden benodigd zijn ter bestrijding van de exotische muggen. Deze kunnen dan ook worden toegevoegd en/of verwijderd.
Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een dusdanige voldoende voorraad van deze soorten biociden zodat hij zonder vertraging uitvoering kan geven aan een nadere opdracht van de NVWA. Bij het aantreffen van invasieve exotische muggen in Nederland informeert de NVWA-inspecteur het bedrijf c.q. de particulier waar de invasieve exotische mug is aangetroffen. Hij inventariseert de situatie en informeert vervolgens over de te nemen bestrijdingsmaatregelen door de NVWA1.
De volgende stappen worden doorlopen:
1. Stap 1. NVWA constateert;
2. Stap 2. NVWA geeft locatie aan de Opdrachtnemer door;
3. Stap 3. NVWA stemt met Opdrachtnemer de gewenste/benodigde aanpak en inzet af;
4. Stap 4. Opdrachtnemer komt naar de aangegeven locatie en voert de bestrijding onder toezicht van de NVWA uit.

De werkzaamheden en het materieel dat binnen de scope van deze overeenkomst vallen zijn:
• Het (laten) verwijderen van potentiële broedplaatsen en/of het bestrijden van broedplaatsen met biociden. Voor werkzaamheden zijn draaiboeken (woonwijk, bandenbedrijf, parkeerplaatsen en autosnelwegen) opgesteld en aan het aanbestedingsdocument toegevoegd.
• Ingeval de bestrijding plaatsvindt, kan een digitale lijst door de NVWA worden aangereikt waarbij opdrachtnemer wordt gevraagd om uitgevoerde werkzaamheden op de betreffende adressen vast te leggen.

De NVWA bestrijdt niet op alle bedrijven waar invasieve exotische muggen worden gevonden. Op Lucky Bamboo bedrijven zijn de ondernemers bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor de bestrijdingen in de bedrijfsruimten. Deze aanbesteding heeft alleen betrekking op bestrijdingen, die de NVWA zelf uitvoert.

• In een aantal gevallen kan door en onder toezicht van de NVWA opdracht worden gegeven voor het nemen van watermonsters (larven- , popstadium). Deze monsters worden met behulp van NVWA-materiaal genomen en direct aan de NVWA-inspecteur afgeleverd voor diagnostiek.
• Indien voor de werkzaamheden een hoogwerker benodigd is, dan dient opdrachtnemer ervoor te zorgen dat de hoogwerker fysiek en op tijd ter plaatse komt en ervoor zorg te dragen dat de bestrijding door kan gaan.

De aanbestedende dienst is voornemens over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst met een looptijd van twee jaar met, eenzijdig door de aanbestedende dienst uit te oefenen, tweemaal de optie tot verlenging van maximaal twaalf  maanden. De totale maximale onder de Overeenkomst (inclusief optiejaren) af te nemen waarde is €1.200.000,- exclusief btw. Het is niet mogelijk om van te voren de precieze af te nemen hoeveelheid aan te geven. De mate van dienstverlening is namelijk afhankelijk van de behoefte aan de bestrijding van exotische muggen in Nederland. Er wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving is de inschrijving met de hoogste definitieve totale eindscore.

Bron: Tenderned donderdag 28 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268521

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *