Bedrijfsinformatie diensten Belastingdienst – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Bedrijfsinformatie diensten Belastingdienst

Binnen de Rijksoverheid is er op veel plekken behoefte aan gegevens over ondernemingen. Naast deze basisvraag bestaat vanuit de diverse deelnemers ( Min. v. Algemene Zaken, Ministerie van Defensie, Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties en Ministerie van Buitenlandse Zaken) behoefte aan aanvullende gegevens over specifieke ondernemingen in binnen- en buitenland. De voornaamste doelen zijn:

 • Ter ondersteuning van opsporingsactiviteiten;
 • Om de financiële gezondheid van partijen, waarmee wordt samenwerkt, te monitoren;
  Ten behoeve van inkoopprocessen: in de voorbereiding van aanbestedingen, ter ondersteuning
  van inkopers in het kader van risicobeheersing en om contractmanagement uit te voeren;
 • Ministerie Economische Zaken: ten behoeve van inzicht in bedrijfsstructuren.

Binnen de deelnemers is een breed palet aan gebruik van bedrijfsinformatie van toepassing. Hieronder een niet-limitatieve weergave van de activiteiten en doelen die vanuit de deelnemers is aangedragen inzake het gebruik van bedrijfsinformatie en de behoefte, waarin de bedrijfsinformatie dienstverlening moet voorzien:

 • Onderzoekwerkzaamheden: informatiespecialisten hebben financiële informatie nodig. Het gaat dan met name om jaarrekeningen, (financiële) jaarverslagen, en overige bedrijfsinformatie zoals vestigingsplaats, bestuur, aandeelhouders, concernrelaties, KvK-uittreksels, deponering, statuten, accountantsverklaring.
 • Inkoopactiviteiten: ter ondersteuning van de inkoopactiviteiten is behoefte aan data die inzicht geeft in de omvang van een onderneming, haar financiële gezondheid, eigendomsverbanden en concurrenten (peergroup vergelijkingen). Deze inzichten worden zowel in de voorbereiding van een aanbesteding als tijdens de contractfase gebruikt.
 • Marktanalyse voor een aanbesteding: in de voorbereidingsfase van een aanbesteding is er behoefte aan inzicht in de omvang van mogelijke inschrijvers zodat hier rekening mee kan worden gehouden in het opstellen van de aanbestedingsstukken. De gebruiker moet voor het bereiken van de data gebruik kunnen maken van een online omgeving waarin deze informatie ad hoc opgezocht kan worden, visueel beschikbaar gesteld en/of gedownload kan worden.
  Naast kennis over individuele ondernemingen, is er ook behoefte aan inzicht in markten en de manier waarop ondernemingen zich tot elkaar verhouden.
 • Risicomonitoring in de contractfase: in de contractfase is behoefte aan inzicht in de financiële gezondheid van haar gecontracteerde leveranciers, zodat ze adequaat kan reageren op mogelijke (financiële) risico’s. De monitoring op deze leveranciers wordt ondersteund door een intern in ontwikkeling zijnde SAS oplossing (dit betreft een pilotproject binnen het IUC belastingdienst), die op zijn minst wekelijks van actuele (financiële) data moet worden voorzien. De monitor geeft inzicht in de financiële status en kwetsbaarheid van de leveranciers en eigendomsverbanden, zodat financiële- en continuïteitsrisico’s beter kunnen worden ingeschat en gemanaged.
 • Inzicht in de bedrijfsstructuur: er is onder meer behoefte aan gegevens als de Ultimate Beneficial Owner (UBO), crossborder investeringen, verbanden tussen bedrijven en kennisinstellingen en de mogelijkheden tot het zoeken naar personen.

De opdracht betreft het krijgen van toegang tot bedrijfsinformatie data uit nationale en internationale handelsregisters, verrijkt met voor de aanbestedende dienst relevante data (zoals sanctielijsten, ISO certificeringen en kredietwaardigheid) en diensten (zoals een bestelfunctie voor gewaarmerkte uittreksels en ad-hoc onderzoek om alsnog invulling te geven aan ontbrekende of gedateerde bedrijfsgegevens). Opdrachtnemer levert een online oplossing, waarin gebruikers data kunnen zoeken, filteren,
sorteren, selecteren, categoriseren, presenteren en exporteren. Het Rijk heeft ca. 110.000 medewerkers. Circa 25% van deze medewerkers zijn in mindere of meerdere mate gebruiker van de diensten, zoals opgenomen in onderhavige aanbesteding. De opdracht betreft ook het beschikbaar stellen van data over een aantal geselecteerde ondernemingen voor interne monitoring.
De conclusie op basis van de marktconsultatie is dat de verschillende relevante marktpartijen een andere focus en marktpositionering kennen v.w.b. nationaal of internationaal aanbod van bedrijfsinformatie. Daarom is ervoor gekozen om hier twee separate percelen van te maken. Om te voorzien in de specifieke offline databehoefte, die voor wat betreft benodigde datavelden andere kenmerken heeft dan de behoefte uit perceel 1 of perceel 2, is hier een derde perceel voor toegevoegd. Dit resulteert in de volgende perceelinrichting om invulling te geven aan deze behoefte:
Perceel 1: Basispakket:
Perceel 2: Pluspakket
Perceel 3: Databehoefte offline

Onderstaand is de geraamde omvang van de opdracht per perceel weergegeven:
De geraamde omvang voor perceel 1 bedraagt €250.000,- exclusief BTW per jaar voor onbeperkte rijksbrede toegang tot het door opdrachtnemer aangeboden online portaal voor alle ambtenaren binnen de Rijksoverheid.
De geraamde omvang voor perceel 2 bedraagt €1.000.000,- exclusief BTW, voor de maximale duur van de raamovereenkomst inclusief de opties tot verlenging. De maximale waarde voor perceel 3 bedraagt €480.000,- exclusief BTW. Dit bedrag betreft een plafondbedrag. Inschrijvingen met een inschrijvingsprijs boven het genoemde plafondbedrag zullen terzijde worden gelegd en komen niet voor gunning in aanmerking.

De doelstelling is om een rijksbrede overeenkomst te sluiten met één partij per perceel. Perceel 1 en 3 zien op respectievelijk afgekocht gebruik (voor perceel 1) en de eenmalige levering/overdracht van een offline dataset (voor perceel 3). Voor perceel 2 wordt een raamovereenkomst afgesloten, waarbij per deelnemer achteraf wordt betaald op basis van werkelijk gebruik (pay-per-use). Voor perceel 1 en 2 betreft de duur van de overeenkomsten twee jaar, met twee keer een optie om met één jaar te verlengen. Perceel 3 betreft een eenmalige levering /overdracht van de gevraagde bedrijfsinformatie, deze overeenkomst eindigt daarom na succesvolle overdracht en goedkeuring vanuit opdrachtgever van de overgedragen bedrijfsinformatie.

Bron: Tenderned donderdag 14 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/240918

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *