BAM wint opdracht renovatie Theater aan het Vrijthof Maastricht – Aanbestedingsnieuws

BAM wint opdracht renovatie Theater aan het Vrijthof Maastricht

Bam uit Bunnik heeft van 3 inschrijvingen de opdracht gewonnen voor een renovatie van het Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Dat blijkt uit de gegevens van TenderNed. De artiestenvoorzieningen en publieke toiletgroepen van het theater moeten worden gerenoveerd. Het gaat om een nationale aanbesteding volgens de openbare procedure. Voor de aanbesteding was op 14 april 2017 een bezoek ter plaatse gepland. De definitieve gunning zou al 15 juni zijn verzonden, blijkens een meegeleverde planning.

Voor de gemeente Maastricht is het belangrijk dat de interne organisatie ontlast wordt en dat de uitvoering van de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd. Opdrachtgevers willen met één aannemer een contract afsluiten waardoor er één opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de regievoering en voor de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Door de aanbesteding in één perceel en de daaraan verbonden mededingen, wordt een verlaging van de totale integrale kosten van de gevraagde dienstverlening verwacht.

Theater aan het Vrijthof, Maastricht

In april stuurde het college nog diverse raadsbrieven over het project. Hugo Haegens is per 1 juli zijn functie als artistiek directeur. De functie wordt nu anders, niet-artistiek ingevuld. De PvdA in Maastricht noemde dat vertrek eerder: onbegrijpelijk. Wethouder Damsma berichtte toen dat al in 2015 was besloten voor een grondige modernisering, in verband met de concurrentieslag met het Theater van Heerlen.

Gedeputeerde Staten van Limburg heeft daarop volgens de collegebrief een bijdrage van maximaal € 1.6 mln. toegezegd, mede voor de uitbreiding en upgrade van de repetitiezaal (DSM-zaal) ten behoeve van het orkest. Het is naar deze toezegging dat de gedeputeerde voor cultuur, de heer Koopmans, verwees in de Statencommissie van afgelopen vrijdag (zie ook berichtgeving op L1).

Volgens de collegebrief d.d. 6-6-2017 bestaat het project uit twee fasen en een optionele derde fase:

– Fase 1: in de zomer van 2017 worden de toiletvoorzieningen voor het publiek en de artiestenvoorzieningen (kleedkamers en backstage) vervangen. Daarbij worden ook langslepende aandachtspunten als geurhinder van buitenaf en modernisering van de brandmelding aangepakt. De eerste fase is ondertussen na aanbesteding voorlopig gegund. Na definitieve gunning starten de werken (juli 2017).
– Fase 2: in de zomer van 2018 komt de akoestiek van de grote theaterzaal (Papyruszaal) aan de beurt: de zaal wordt akoestisch heringericht op basis van de adviezen van akoestisch bureau Kahle Acoustics. Tegelijk wordt ook een update uitgevoerd voor de toneeltechnische installaties, omdat die nauw verweven zijn met de wijze waarop de zaal akoestisch wordt heringericht.
Fase 3: indien de aanpassing van de repetitiezaal van het orkest technisch en financieel haalbaar is wordt in 2019, na het nog te nemen besluit over de voorkeursvariant, deze repetitiezaal van de Philharmonie Zuidnederland uitgebreid.

Het project is vooral beoordeeld op kosten. Zo waren 70 van de 100 te behalen punten te bereiken met het subgunningscriterium aanneemsom, verder op plan van aanpak, planning en bouwlogistiek. Voor de opdracht is meen social return verplichting van minimaal 5% van de aanneemsom of 7,5% van de loonsom te verlonen door middel van het inzetten van  ‘de doelgroep” die bij voorkeur bestaat uit:

• werkloos werkzoekenden, bij voorkeur inwoners van de Heuvelland gemeenten, ongeacht de uitkeringssituatie (het betreft uitkeringsgerechtigden van de PW1 , WW2-ers, WIA3-ers, Wajong4 , Nuggers5 /ANW6-ers);
• met werkloosheid bedreigde inwoners, waaronder personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats;
• WSW7-ers;
• 50% van de gecreëerde werkgelegenheid kan worden ingezet met leerlingen in het kader van BOL/BBL8. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan leerlingen die starten in een leertraject en
werkenden ( behoud vakmanschap voor maximaal 25% van het social return bedrag). (cursivering Redactie AN)

Bron: Gunningsbericht TenderNed, dd. 26 juni 2017

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *