Assen zoekt bouwer veertien bruggen – Aanbestedingsnieuws

Assen zoekt bouwer veertien bruggen

In de woonwijk Kloosterveen, aan de westzijde van Assen, ligt de in aanbouw zijnde buurt Kloosterakker. De buurt is opgebouwd uit verschillende bouwvelden, als waren het akkers. Het plan sluit aan op de al aanwezige woonbuurten van Kloosterveen. Elke buurt heeft een eigen thema meegekregen welke aanleiding geeft voor inrichting, uitstraling en herkenbaarheid in de buurt. Dwars door het plangebied lopen twee brede waterbergingen die zorg dragen voor het bergen en
afvoeren van water en het drooghouden van de woningen. Deze twee waterbergingen kunnen elk op vier plaatsen worden doorkruist door de bewoners. In de buurt Kloosterakker komen totaal veertien bruggen,  vier centrale bruggen die de interne verbinding in Kloosterakker vormen, vier bruggen die de noord-zuid verbinding in het woongebied versterken en zes bruggen ten behoeve van langzaam verkeer. Voor al deze verbindingen in de wijk wil de gemeente graag mooie, passende en functionele bruggen. In het document Programma van Eisen voor het ontwerpen van Bruggen in Kloosterakker worden de locaties, de functies en de maatvoering van de overspanning en de breedtes van de verschillende bruggen uiteengezet.
De ruimtelijke visie op de bruggen is gebaseerd op het historische verleden van Kloosterakker. De bruggen hebben niet veel franje. De historie wordt niet letterlijk gerealiseerd, de bruggen moeten namelijk wel voldoen aan de hedendaagse techniek en het onderhoud.

Het overall projectdoel is de realisatie van veertien bruggen. Met de ambitie, uitstraling en technische uitgangspunten zoals in het Programma van Eisen voor het ontwerpen van Bruggen in Kloosterakker omschreven. Duurzaam voor het milieu en met een lange levensduur. Uitgevoerd op een vlekkeloze manier en met respect voor de omgeving en stakeholders.
In detail:
• Het ontwikkelen van de veertien bruggen met de gewenste ambitie, uitstraling en ruimtelijke visie.
• Het ontwikkelen en realiseren van de veertien bruggen met een zo groot mogelijke overspanning binnen de budgettaire grenzen. Een extra steunpunt/ondersteuning is toegestaan mits dit resulteert in een kostenbesparing en het voor het beeld/aanzicht van de brug van toegevoegde waarde is.
• Het ontwikkelen en realiseren van de veertien bruggen op een duurzame manier, op basis van een hoge (kosten)effectiviteit en volgens de laatste stand der techniek.
• Het ontwikkelen en realiseren van de veertien bruggen op een dusdanige manier dat de technische uitvoeringskwaliteit en detaillering op een (zeer) hoog niveau komt.
• Het realiseren van een vlekkeloos projectverloop, in zowel de ontwikkel- als de realisatieen afrondingsfase, waarbij:
o De hinder en overlast voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt.
o Zo min mogelijk tegenvallers worden ervaren.
o Er geen (nul) klachten van stakeholders worden ontvangen.
o Het resultaat tot ieders tevredenheid is overgedragen naar beheer.

De opdracht betreft een samenwerking in een bouwteam en omvat in hoofdzaak de volgende fasen:
o ontwerp;
o inschrijving (aanbieding);
o uitvoering;
o onderhoud.

Voor de gehele verdere ontwikkel- en realisatiefasen van het project heeft de gemeente een budget beschikbaar van €3.000.000,- exclusief btw. Dit budget wordt als taakstellend gezien voor alle projectgebonden kosten die de opdrachtnemer maakt in de ontwikkel-, realisatie- en afrondingsfase van het project. Gestreefd moet worden naar een economisch zo voordelig mogelijke uitvoering, zo veel mogelijk waarde voor elke euro. De Aanbesteder hanteert een Nationale niet-openbare procedure. De uiteindelijke gunning van de overeenkomst geschiedt op basis van het EMVI gunningscriterium,
‘beste prijs–kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned woensdag 26 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/340886

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 27 juni 2024

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *