Architectenselectie Etty Hillesum College Deventer – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie Etty Hillesum College Deventer

Foto: Pixabay.com/Wokandapix

Etty Hillesum Lyceum (EHL) te Deventer is een brede scholengemeenschap in het voortgezet onderwijs en biedt onderwijs aan circa 5.000 leerlingen. Op een vijftal locaties wordt door 520 medewerkers een gevarieerd onderwijspalet aangeboden. Om de leerlingen de faciliteiten te bieden volgens het toekomstgerichte onderwijsconcept heeft het EHL samen met de gemeente
Deventer besloten om een nieuwe school te gaan bouwen waarbij de praktijkgerichte mavo en kader- en
basisberoepsgerichte leerweg integraal op één locatie wordt gehuisvest. De nieuw te creëren locatie De Marke wordt een samenvoeging . De huidige huisvesting van De Marke Zuid, welke dateert uit de 70-er jaren, is een traditionele school met gangen en (praktijk)lokalen. De huisvesting vormt een blokkade voor de gewenste onderwijskundige vernieuwing. Het
gebouw is zowel technisch als functioneel niet meer passend te maken. Er bestaat behoefte aan een locatie waar 1.040 leerlingen een beroepsgericht VMBO-programma kunnen volgen. Deze huisvesting zal een omvang hebben van circa 10.200 m
2 BVO. De sportbehoefte gaat plaatsvinden in een sporthal die op hetzelfde terrein gerealiseerd gaat worden door de gemeente Deventer.
Voor de toekomstbestendige huisvesting voor het VMBO van het EHL zijn hierbij de volgende uitgangspunten
geformuleerd:
Door het bundelen van de beroepsgerichte opleidingen op een locatie een sterk beroepsgericht VMBO ontstaat
Een locatie ontstaat waar plaats is voor gedifferentieerd en gevarieerd leren
Leerlingen, medewerkers, werkveld en buurt elkaar in toenemende mate ontmoeten
Het gebouw toekomstbestendig is: multifunctioneel en flexibel;
Leerlingen zich thuis voelen in een veilige leeromgeving, waar aandacht is voor kleinschaligheid
Op basis van de verkregen inzichten vanuit de Businesscase 2019 is met alle betrokken partijen, waaronder stedenbouw en verkeer van de gemeente Deventer, de locatie in ogenschouw genomen en is een stedenbouwkundig model ontwikkeld welke uitgaat van volledige nieuwbouw van de school en sport op de locatie van het huidige sportveld.

De opgave omvat de werkzaamheden van de architect, constructeur en bouwfysicus. De adviseur installaties wordt separaat gecontracteerd. Van de architect wordt verlangd dat zij de werkzaamheden coördineert. In een coördinatieovereenkomst worden onderlinge verplichtingen vastgelegd. De exacte invulling van de voorgenomen opdracht en de voorwaarden waaronder deze worden uitgevoerd, worden in de gunningsfase gecommuniceerd. Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure zal naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in oktober 2021 opdracht worden verstrekt zodat in oktober 2021 met de werkzaamheden gestart kan worden. De opdracht zal een initiële looptijd kennen van 3 jaar. De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure onder toepasselijkheid van de Aanbestedingswet 2012.

Bron: Tenderned 21 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228266

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *