Architectenselectie bouwdeel AB Vrije Universiteit A’dam – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Architectenselectie bouwdeel AB Vrije Universiteit A’dam

WN-gebouw VU. Foto:  Google Streetview

Het Wiskunde & Natuurkunde gebouw (W&N gebouw) op de VU campus is in 1964 opgeleverd en is sindsdien in gebruik voor onderwijs en onderzoek van de Faculteit der Bètawetenschappen. Met de ontwikkeling en bouw van het labgebouw O|2, het Nieuwe Universiteitsgebouw en het Onderzoeksgebouw Schoolwerktuinen (SWT) werkt de VU aan een toekomstbestendige vervanging voor het W&N gebouw. Het grootste deel van het W&N gebouw zal worden gesloopt. De A- en B vleugel blijven behouden en worden opgeknapt met als doel voor circa 15 jaar te functioneren als zelfstandig gebouw. De omvang van dit gebouw is ca 12.000 m2 BVO. De ambitie is om met beperkte middelen en gerichte ingrepen een aantrekkelijke studie- en werkomgeving te realiseren, die veranderingen in gebruik en gebruikers zonder gebouwelijke aanpassingen kan opvangen. Een omgeving die inspeelt op de wensen van studenten en medewerkers en die aansluit bij de normen van deze tijd. Het toekomstige gebruik van het gebouwdeel W&N AB zal deels anders zijn het huidige. Het bouwdeel gaat als zelfstandig gebouw functioneren. Er komt een mix van biochemische labs, practicumruimten en droge onderwijsruimen. Daarnaast zal het gebouw ingericht worden met kantoorruimten, laboratoria, werkplaatsen en ruimten voor studieverenigingen.

De huidige voorzieningen, ruimten en installaties in het bouwdeel W&N AB worden gereed gemaakt om de komende periode een passende huisvesting te bieden voor de VU en haar (onderwijs)allianties Daartoe zijn  zijn bouwkundige en/of  installatietechnische aanpassingen nodig; een klein deel van de bestaande ruimten wordt alleen “opgefrist. De ambities zijn:

Continueren voor 15 jaar. 

De ambitie is om het gebouw met beperkte middelen en gerichte ingrepen op een slimme manier, zoveel mogelijk gebruik makend van bestaande bouwkundige en installatietechnische componenten, geschikt te maken voor gebruik in de komende 15 jaar. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden, waarin wel of niet te investeren.

Bieden van een aantrekkelijke studie- en werkomgeving.

Het gebouw vormt gedurende lange tijd de werkplek voor medewerkers en onderzoekers. Ook is het een gebouw waar meerdere generaties studenten een deel van hun onderwijs zullen volgen en hun plek vinden bij studieverenigingen. W&N AB biedt daarom een aantrekkelijke onderwijs-, werk- en studieomgeving, rekening houdend wensen van de medewerkers en studenten.

Realiseren van een flexibel gebouw.

Gedurende 15 jaar gebruik is te verwachten dat er verandering in gebruik en gebruikers zal zijn. Het gebouw kan deze veranderingen – binnen kaders – opvangen. Een zelfstandig functionerend gebouw, integraal onderdeel van de campus.

Een bijzonderheid bij het verbouwen van de W&N AB vleugel naar een zelfstandig gebouw, is het maken van een nieuwe gevel en het realiseren van een nieuwe entree op de plek waar het gebouw los komt van de overige gebouwdelen. Het ontwerp en de realisatie van de gevel ziet de VU als een optioneel onderdeel van de renovatieopgave en daarmee de opdracht. De overige gebouwdelen van het W&N gebouw worden gefaseerd gesloopt. Dit zal parallel met de aanpassing van de AB vleugel van start gaan en is geen onderdeel van de scope.

De opdracht in deze niet-openbare aanbesteding bestaat uit de levering van een integraal ontwerp, advisering tijdens de aanbestedingsfase en prijs- en contractvorming, technische en esthetische ondersteuning tijdens de realisatiefase. Als aanvulling op de hier omschreven opdracht wordt het ontwerp van de nieuwe gevel  optioneel meegenomen. VU zal gedurende het ontwerpproces besluiten of zij de optie zal uitoefenen en zal de contractpartij daarvan tijdig op de hoogte stellen. Mocht VU besluiten om de optie niet uit te oefenen zal deze volgens de vigerende aanbestedingsregels in de markt worden gezet. De VU is van plan om het ontwerp- en bouwproces na afronding van het Voorlopig Ontwerp in bouwteamverband uit te voeren. De VU blijft gedurende het gehele proces opdrachtgever van de architect. De opdracht aan de architect wordt voor het gehele traject per fase opgedragen. De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van de duur van de opdracht. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is 22 december 2021. De gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Gegadigden worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie in te schrijven met inachtneming van de eisen en wensen die in de bij de aanbesteding horende documenten zijn geformuleerd ten aanzien van onder andere de inschrijving, de levering, de dienstverlening en de voorwaarden.

Bron: Tenderned maandag 23 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236391

 

 

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *