Architect brede school/kindcentrum Almkerk – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Architect brede school/kindcentrum Almkerk

In de kern Almkerk van de gemeente Altena wordt een multifunctionele accommodatie (MFA) gerealiseerd waarin twee
basisscholen, een kinderopvang organisatie, een bibliotheek en een logopediepraktijk worden gehuisvest. Daarnaast worden er een sportzaal en een dorpshuisfunctie aan het gebouw toegevoegd. De opdracht is een eigentijds gebouw in Almkerk te realiseren waar kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar kunnen leren en spelen en waar inwoners van Almkerk kunnen sporten en elkaar kunnen ontmoeten. Aanvankelijk zijn we in 2019 gestart met de realisatie van een brede school op de locatie van één van de scholen in combinatie met de locatie van het tennispark. Hoewel daar de ontwerpfase was afgerond, heeft het college besloten dit project niet door te zetten en een nieuw locatie onderzoek te starten. Verplaatsing van het tennispark achtte het college onverantwoord vanwege de kosten in combinatie met de tijdelijkheid van de verplaatsing. In de dorpsvisie van Almkerk heeft het dorp aangegeven een concentratie van sportvoorzieningen wenselijk te vinden aan de noordzijde van de provinciale weg of aan de zuidzijde van de Alm.

De partners van de brede school Almkerk hebben duidelijke ideeën over samenwerking. De ambitie met betrekking tot samenwerking moet zijn weerslag krijgen in het gebouw, met multifunctionele ruimten en relaties tussen diverse functies. Daarnaast zijn er ambities ten aanzien van onder andere duurzaamheid en het thema Frisse scholen. Het gebied waarin de brede school zal komen ligt centraal in het dorp Almkerk, net achter de Voorstraat en grenzend aan het riviertje De Alm en het buitengebied. Op de locatie van het huidige sport- en sociaal cultureel centrum ’t Verlaat. In de directe omgeving bevinden zich verpleegtehuis Altenahove, een bedrijfsverzamelgebouw voor zorg gerelateerde organisaties, een tenniscomplex en een parkje. Aan de ene kant zorgt dit voor een levendig dorpshart, aan de andere kant heeft het gebied een groene en landelijke uitstraling.

Na de realisatie blijft het gebouw in eigendom van de gemeente Altena, waarbij de gebruikers zelf verantwoordelijk worden voor de exploitatielasten. Daarnaast vindt de opdrachtgever het van groot belang dat het een gebouw van en voor de gebruikers is. Hieruit vloeit voort dat de gebruikers, in samenspraak met hun achterban (o.a. betrokken besturen en/of directies) een prominente rol vervullen in het ontwerpproces en bij de selectie van de architect. Uiteraard is het voor alle partijen van het grootste belang een goed functionerend gebouw te realiseren, met beheer(s)bare en betaalbare beheer en exploitatie kosten. Bij de te maken keuzes in het ontwerpproces verdienen de exploitatiekosten dan ook steeds maximale aandacht. Als toetsingskader voor de beheersbaarheid van de exploitatiekosten dienen de normvergoedingen zoals die door de overheid worden verstrekt aan de scholen als taakstellend te worden gehanteerd.

Het nieuw te bouwen pand omvat ca 2.700 m² bruto vloeroppervlak voor 2 basisscholen en kinderopvang/bso, 460 m2 voor een sportzaal en bijbehorende ruimtes en 225 m2 dorpshuisfunctie en 1.800 m² (1.600 m² school en 200 m² kinderopvang) voor de buitenspeelruimte inclusief gemeenschappelijke ruimten (fietsenstallingen en bergingen). De school en kinderopvang dienen te worden gerealiseerd binnen een totaal budget van € 2.710,-/m² bruto vloeroppervlak inclusief BTW (prijspeil 2020). Dit bedrag is inclusief buitenruimte en voor de totale stichtingskosten (o.a. voorbereidingskosten, honoraria, leges, bouwkosten enz) van de
nieuwbouw.

De architect is verantwoordelijk voor het bouwkundige en constructieve ontwerp- en advieswerkzaamheden tot en met bestek niveau. Verder is hij verantwoordelijk voor afstemming en integratie van de verschillende ontwerp- en adviesdisciplines, en heeft dus een ontwerpende en regisserende rol. De architect is in deze rol verantwoordelijk voor het (doen) samenstellen van alle
benodigde bouwkundige en constructieve adviezen, berekeningen en overige benodigde onderbouwingen voor het project. De voor de opdrachtnemer voor de uitvoering van deze opdracht relevante en benodigde adviseurs maken onderdeel uit van deze opdracht en vallen onder verantwoording van en aansturing door de opdrachtnemer. De installatietechnische en bouwfysische
ontwerp- en advieswerkzaamheden worden separaat door de opdrachtgever aanbesteed en vallen – behoudens de hierboven beschreven ontwerpintegratie – buiten het bestek van de opdracht van de architect.

Gedurende de uitvoering is de architect ook verantwoordelijk voor de esthetische begeleiding en de bewaking van de constructieve samenhang. Verder verwachten wij van de architect ten tijde van de uitvoering dat deze bouwvergaderingen en werkbesprekingen bezoekt en waar nodig maatvoeringen en alternatieven beoordeelt. Voor de taak en rol van de architect gelden de volgende uitgangspunten:
De te onderscheiden ontwerpdisciplines werken synchroon onder regie van de architect steeds resulterende in (tussentijdse) ontwerpen en adviezen aansluitend bij het programma van eisen waarbij er integraal nagedacht is over het bijbehorende installatie concept, brandveiligheid, bouwfysica, constructieve aspecten etc. Dit alles steeds met de randvoorwaarde van taakstellende exploitatiekosten en een taakstellend bouwbudget.
De vergaderingen van het ontwerp team, bestaande uit de architect, zijn adviseurs, de bouwmanager en de projectleider van de gemeente, worden georganiseerd, voorgezeten en genotuleerd door de architect. De opdrachtgever zal de vergaderingen faciliteren.
De werkzaamheden worden door de architect uitgevoerd op basis van een Programma van Eisen. Dit Programma van Eisen wordt door de architect integraal uitgewerkt tot en met STABU-bestekstukken.
Uitgangspunt voor het ontwerp en de realisatie is een traditioneel proces. De werkzaamheden zullen daarbij in fasen worden uitgevoerd, te weten: Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp, Technisch Ontwerp/STABU-bestek.
Naast het ontwerp van het gebouw omvat de opdracht tevens het ontwerp van de bij het gebouw behorende buiten(speel)ruimten, echter exclusief de infrastructuur in de openbare ruimte.
Het ontwerpproces kenmerkt zich door een grote mate van inbreng van de zijde van de projectgroep. Alle partijen krijgen in het ontwerpproces de taak én de ruimte om, ieder vanuit eigen expertise, informatie en kennis in te brengen en vragen te stellen. Dit betekent dat met name tijdens de diverse fasen veelvuldig overleg zal zijn met de projectgroep.
De opdrachtgever zal het bouwproject aanbesteden op basis van een STABU-bestek;
Bij de uitnodigingsbrief aan geselecteerde gegadigden zal een taakomschrijving gevoegd worden. 

De gunningsleidraad is in voorbereiding. Deze documenten worden, na bekendmaking van de geselecteerde gegadigden, gelijktijdig met de taakbeschrijving en de uitnodiging tot het doen van een inschrijving verstuurd aan de vijf geselecteerde gegadigden. De inschrijvingen die in de gunningsfase worden gedaan moeten voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de gunningsleidraad, op straffe van ongeldigverklaring van de inschrijving. Er zal een visie worden gevraagd met waarschijnlijk de volgende punten:
1. Stedenbouw en architectuur
2. Binnenklimaat
3. Financiële aspecten
4. Duurzaamheid
De geselecteerde gegadigden zal verzocht worden hun visie op de vertaling van het programma van eisen naar de gebouwmassa te presenteren. Hierbij wordt gedacht aan twee à drie varianten van de gebouwmassa in combinatie met een vlekkenplan/relatieschema (geen plattegronden) en referentiebeelden van hoe de architect het gebouw voor zich ziet.. De inschrijvers die een rechtmatige inschrijving hebben ingediend maar aan wie de opdracht niet wordt gegund, ontvangen
na afronding van de bezwaarperiode een vergoeding van €6.250,- exclusief BTW. De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund ontvangt geen vergoeding voor de studie.

Bron: Tenderned woensdag 4 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235086

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *