Amsterdam houdt aanbesteding inburgeringscursussen – Aanbestedingsnieuws

Amsterdam houdt aanbesteding inburgeringscursussen

Achteraf gezien. Als je alles van tevoren weet, schiet je daar nog niks mee op. Op 2 juli 2020 heeft de Tweede Kamer met een grote meerderheid de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel aangenomen. Hiermee krijgen gemeentes de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de inburgering. Sommige gemeenten zijn daarop met spoed aan de slag gegaan om de inburgeringscursussen in te kopen. Op 11 november jl. heeft de minister echter bekend gemaakt dat hij de inwerkingtreding van deze nieuwe wet voor een derde keer uitstelt. Volgens de minister hebben andere uitvoeringsinstanties zoals DUO meer tijd nodig. De wet gaat daarom niet zoals verwacht per 1 juli 2021 in, maar op zijn vroegst op 1 januari 2022.

Toch begint Amsterdam vast met de inkoop van de nieuwe inburgeringscursussen. De stad heeft een raadsbrief gestuurd over de start van de aanbesteding van
inburgeringsvoorzieningen onder de nieuwe wet. Met deze aanbesteding koopt Amsterdam de onderdelen in die zij zelf niet in huis hebben, zoals taalonderwijs en schakeltrajecten richting onderwijs. Door nu te starten met de aanbesteding hebben we een ruimere planning, waardoor we langer de tijd hebben voor de voorbereiding met de gegunde partijen.

In het nieuwe inburgeringsstelsel komen drie leerroutes waarmee inburgeraars hun inburgering kunnen halen:
– De B1-route: gericht op het behalen van taalniveau B1 in combinatie met werk. Uitgangspunt is dat inburgeraars binnen drie jaar B1-niveau halen. Als dat niet lukt, kunnen ze na aantoonbare inspanning examenonderdelen op niveau A2 afronden.
– De Onderwijsroute: waarin inburgeraars zich voorbereiden op het volgen van een Nederlandse opleiding. Inburgeraars bereiken in ongeveer 1,5 jaar taalniveau B1 of hoger en moeten voldoen aan de toelatingseisen van de beoogde vervolgopleiding.
– De Z-route: een route voor inburgeraars waarvoor de eisen van de andere twee routes buiten bereik liggen. Deze leerroute richt zich op zelfredzaamheid, welzijn en veiligheid, waarbij wordt gestreefd naar het hoogst haalbare taalniveau. De deelnemers hebben een inspanningsverplichting van 800 uur taallessen en 800 participatie-uren.

Tot de doelgroep van deze aanbesteding horen statushouders die vanaf 2022 inburgeringsplichtig worden en woonachtig zijn in de gemeente Amsterdam, Diemen of Weesp. Onder de nieuwe Wet inburgering krijgt de gemeente ook verantwoordelijkheden voor inburgeringsplichtige gezinsmigranten. De gemeente is voor gezinsmigranten verantwoordelijk voor de module Arbeidsmarkt en Participatie, het participatieverklaringstraject en begeleiding bij de inburgering.
Omdat gezinsmigranten nog steeds zelf hun taallessen moeten organiseren en bekostigen, worden zij niet meegenomen in deze aanbesteding. Op 10-10-2019 heeft de raad een motie aangenomen met het verzoek om de behoeften van gezinsmigranten op het gebied van de inburgering in kaart te brengen (motie 1615 De Fockert c.s.). Dit onderzoek is inmiddels afgerond en wordt in het eerste kwartaal van 2021 naar de commissie verzonden. Mede op basis van deze
resultaten ontwikkelen we een aanpak voor de inburgering van Amsterdamse gezinsminsmigranten.

De gemeente is op zoek naar kwalitatief goede taalaanbieders die innovatief zijn en waarmee we in goede samenwerking inburgeringstrajecten op maat kunnen
aanbieden. Zo zorgen we dat statushouders zo snel mogelijk een zo hoog mogelijk taalniveau bereiken. Uit de inschrijvingen die we krijgen gaat de gemeente aanbieders selecteren voor vier verschillende opdrachten (percelen). In de raadsstukken zijn de eisen gedetailleerd opgenomen en ter lering ende vermaeck van de andere aanbestedende gemeenten, posten wij illustratief hierin.

1. De Amsterdamse Taalstart

De Amsterdamse Taalstart is onderdeel van de brede intake. Het is een kort taaltraject dat inzicht geeft in de snelheid waarmee een statushouder de Nederlandse taal kan leren. We zoeken een aanbieder die zowel de expertise heeft om een gedegen advies voor de vervolgroute op te stellen als om in korte tijd het taalniveau te verhogen. We vinden het belangrijk dat deelnemers zo snel mogelijk kunnen starten, als het mogelijk is al vanuit het asielzoekerscentrum.

2. De B1-route en Z-route
De taal- en inburgeringsonderdelen van de B1-route en Z-route worden door één taalaanbieder uitgevoerd. Deze aanbieder moet brede expertise hebben om de
persoonlijke inburgeringstrajecten binnen zowel de Z-route als de B1-route vorm te geven. We letten op de didactische aanpak voor de verschillende doelgroepen binnen de routes (waaronder analfabete statushouders) en op hoe de aanbieder uitvoering geeft aan praktijkgericht leren.

3. De Onderwijsroute

©ZaZ 2021

De aanbieder van de Onderwijsroute moet de expertise in huis hebben om kwalitatief hoogwaardige taallessen en onderwijs in deficiënte vakken te geven. We kijken daarnaast naar welke begeleiding de aanbieder kan bieden bij studie- en beroepskeuze en vinden het belangrijk dat de aanbieder goed samenwerkt met onderwijsinstellingen in de regio, zodat de trajecten aansluiten op de vervolgopleiding.

4. De B1-route Mbo
De B1-route Mbo is een taalschakeltraject waarmee statushouders hun inburgering halen en dat hen voorbereidt op het volgen van een mbo-entree- en/of mbo2-opleiding. We zoeken een deskundige aanbieder die een praktijkgericht taalschakeltraject kan aanbieden, deelnemers passende begeleiding biedt en goed kan samenwerken met mboinstellingen in de regio.

 

Zie ook de bijbehorende raadsvergadering:

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/821621#ai_5776574

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *