AHN + Beeldmateriaal Het Waterschapshuis – Aanbestedingsnieuws

AHN + Beeldmateriaal Het Waterschapshuis

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een meerjarenprogramma dat in samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de Waterschappen en de provincies wordt uitgevoerd. Beeldmateriaal is een programma dat jaarlijks landsdekkende luchtfoto’s verzorgd op hoge resolutie (5 – 7,5 cm) in het bladloos seizoen. Daarnaast verzorgt het programma een zomervlucht op lage resolutie (25 cm) voor onder andere vegetatiemonitoring. Deze aanbesteding heeft betrekking op de hoge resolutie luchtfoto’s.
Voor Beeldmateriaal heeft Het Waterschapshuis, namens alle waterschappen, een samenwerking met deelnemende overheden.

Deze aanbesteding AHN + Beeldmateriaal wordt in gezamenlijkheid door de samenwerkende partijen uitgevoerd en heeft betrekking op de jaren 2025, 2026 en 2027. Deze opdrachten zijn een vervolg op het project AHN 5 (2023 – 2024) en Beeldmateriaal 5 (2021 – 2024). De penvoerder en contracterende partij is het Waterschapshuis. De stuurgroep AHN en de stuurgroep Beeldmateriaal zijn besluitvormend voor het contracteren. In 2024 is besloten om de opdrachten AHN en Beeldmateriaal niet meer afzonderlijk aan te besteden en te contracteren. De deelnemende partners zijn van mening hiermee een duurzame keuze te hebben gemaakt, doordat er niet meerdere keren gevlogen hoeft te worden.

De opdracht ziet toe op de inwinning, verwerking en levering van data voor AHN en data voor Beeldmateriaal.
De te leveren AHN data bestaan uit gekleurde puntenwolken (LAZ), digitale terreinmodellen (DTM) en digitale oppervlakte modellen (DSM). De te leveren Beeldmateriaal data zijn stereoluchtfoto’s en (quick) orthofoto’s. Voor de nadere uitwerking en eisen wordt verwezen naar de besteksvoorwaarden. Voor de gecombineerde inwinning geldt dat zowel aan de besteksvoorwaarden AHN als Beeldmateriaal voldaan moet worden. Daar waar de in de bestekvoorwaarden opgenomen wensen ten aanzien van de vliegrichting onverenigbaar zijn prevaleert de wens zoals opgenomen in de besteksvoorwaarden Beeldmateriaal. De opdracht is verdeeld in 6 kavels. Voor elk kavel wordt, middels een nadere overeenkomst onder een raamovereenkomst, opdracht verstrekt aan de winnende inschrijver van het betreffende kavel. Met elke winnende inschrijver van een kavel wordt een raamovereenkomst gesloten. De raamovereenkomsten hebben tot doel om een kavel ingeval een opdrachtnemer van dat kavel niet de overeengekomen prestatie tijdig levert, met behulp van de raamovereenkomst aan een andere partij met wie een raamovereenkomst is gesloten, te kunnen opdragen.

U kunt op één of meerdere kavels inschrijven. Echter geldt dat u maximaal één kavel per toestelsysteem combinatie (vliegtuig inclusief benodigde apparatuur en personeel) en maximaal twee kavels per inschrijver gegund kunt krijgen. De kavelverdeling wordt hieronder toegelicht.
i. Kavel 1: Gecombineerde inwinning 2025 en 2027 en TMA Schiphol LiDAR in 2026
ii. Kavel 2: Gecombineerde inwinning 2025 t/m 2027
iii. Kavel 3: Gecombineerde inwinning 2025 en 2027 en Beeldmateriaal in 2026
iv. Kavel 4: Beeldmateriaal TMA Schiphol 2025 t/m 2027
v. Kavel 5: Beeldmateriaal 2025 t/m 2027
vi. Kavel 6: Beeldmateriaal 2025 t/m 2027
De perceelindeling is in overleg met de eindgebruikers vastgesteld. Hierin zijn de beperkingen van de TMA-zone van Schiphol meegenomen (incl. buffer).

De raamovereenkomsten en de onder de raamovereenkomsten gesloten nadere overeenkomsten hebben een looptijd van één jaar met de eenzijdig door het Waterschapshuis uit te oefenen optie om de overeenkomsten tweemaal met één jaar te verlengen. Voor deze opdracht volgt de aanbestedende dienst een Europese openbare aanbestedingsprocedure.

Bron: Tenderned woensdag 19 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/340046

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 20 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *