Afval Stichting Amsterdam UMC – Aanbestedingsnieuws

Afval Stichting Amsterdam UMC

Foto: Pixabay

Ter vervanging van de huidige overeenkomst(en), zullen de locaties van VUmc en AMC de opdracht voor het sluiten van een overeenkomst met opdrachtnemers voor de dienstverlening inzake afvalinzameling en -verwerking gezamenlijk Europees aanbesteden. De aan deze aanbesteding deelnemende ziekenhuizen zijn de academische ziekenhuihierna ook te noemen: “UMC’s”). Amsterdam UMC voert de aanbesteding uit namens beide UMC’s.

Het Amsterdam UMC is op zoek naar een partner die helpt om de duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van afval te realiseren. aanbesteder is zich ook bewust van de rol als aanbieder van het afval. Men kan als Amsterdam UMC niet verwachten van een nieuwe partner dat zij zonder onze hulp de doelstellingen kan bereiken. Aanbesteder wil dan ook een nieuwe vorm van een proces van inzameling waarin verduurzaming maximaal tot zijn recht komt en alle partijen doen waar ze goed in zijn.
Dit verduurzamen betekent in de praktijk onder andere dat er meer (mogelijk vaak kleinere) afvalstromen bij gaan komen. Aanbesteder merkt dat afvalinzamelaars deze deelstromen niet altijd in kunnen of willen zamelen of hier de juiste eindverwerkers bij te zoeken. De kans is reëel dat er meerdere inzamelaars/recyclers nodig zijn om aanbesteder te kunnen bedienen en zo de na te streven duurzaamheidsstappen kunnen zetten. Het nadeel van meerdere inzamelaars/dienstverleners kan een grotere administratieve en communicatieve last zijn. Aanbesteder is op zoek naar oplossingen zodat deze last zo
minimaal mogelijk is. aanbesteder wil graag het avontuur aangaan met een partner (eventueel met onderaannemers) die aanbesteder werkelijk verder brengt en waarbij af wordt geweken van de traditionele manier van afval inzamelen.

Het huidige contract is opgesplitst in drie percelen, te weten:
Perceel I Gevaarlijk afval;
Perceel II Specifiek ziekenhuisafval, GGO en triviaal laboratoriumafval;
Perceel III Papier, karton en gegevensdragers.
Het nieuwe contract zal bestaan uit één perceel. De reden daarvoor is dat de gevraagde dienstverlening een totaalpakket aan advisering en een regierol betreft waarbij de administratieve en communicatieve last zo minimaal mogelijk gehouden dient te worden. Het Amsterdam UMC acht het dan ook niet wenselijk is om de opdracht op te delen in percelen. De minimumeisen waaraan opdrachtnemer gehouden is bij de uitvoering van de opdracht, zijn opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. Inschrijvers dienen zich hier, op straffe van uitsluiting, onvoorwaardelijk aan te conformeren hetgeen zij doen door het indienen van een inschrijving.

Op basis van de meest recente gegevens vertegenwoordigt de dienstverlening ten aanzien van de afvalinzameling en -verwerking momenteel een waarde van circa €1.243.776,-  excl. btw op jaarbasis. Niet specifiek ziekenhuisafval €580.996,-.
Specifiek ziekenhuisafval, GGO en triviaal laboratoriumafval €637.694,-. Papier, karton en gegevensdragers €25.086,-
In verband daarmee stelt Amsterdam UMC de maximale waarde van de raamovereenkomst vast op
€ 1.600.000,- excl. btw per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op de huidige waarde van het contract vermeerderd met ongeveer 25 % in verband met de verwachte stijging in de kosten ten aanzien van o.a. de NZA indexatie materiële kosten, bijkomende nieuwe afvalstromen in de komende jaren en de additionele kosten voor de afvalregisseursrol van de geselecteerde ondernemer.

In de procedure is een schouw opgenomen waarbij zaken nader toegelicht zullen worden. Ondernemers die de schouw wensen bij te wonen dienen dit uiterlijk op (hier is aabesteder niet duidelijk)kenbaar te maken via de ‘Berichten’ module van
het Digitale Aanbestedingsplatform. De ondernemer geeft naam en functie op van de deelnemers aan de informatiebijeenkomst. Ondernemer kan zich met maximaal twee deelnemers aanmelden. Voorafgaand aan de schouw die gehouden zal worden in de middag van 10 juni 2024 kan de ondernemer vragen indienen die zullen worden behandeld tijdens de schouw en vervolgens worden opgenomen in de Nota van Inlichtingen.

Bron: Tenderned woensdag 29 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/337633

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 30 mei 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *