Aannemer onderwijsgebouw MKC de Schatkaart Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Aannemer onderwijsgebouw MKC de Schatkaart Amsterdam

Impressie: © gemeente Amsterdam

Eind 2013 is de gemeente Amsterdam van start gegaan met de aanleg van het Centrumeiland. Met de aanleg van het
Centrumeiland wil de gemeente anticiperen op de groei van het aantal inwoners van Amsterdam. In het vastgestelde
Stedenbouwkundig plan Centrumeiland is ruimte opgenomen voor een basisschool gelegen aan het centrale plein. Stichting
Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) wil ‘voor de kinderen van Centrumeiland’ een schoolgebouw realiseren. STAIJ zal in
samenwerking met Humankind (voormalig Humanitas) en gemeente Amsterdam centraal op het eiland, conform de
bouwenvelop, een Integraal Kind Centrum (IKC) voor kinderen van 0-12 jaar realiseren. STAIJ treedt hierbij op als
bouwheer namens de gemeente Amsterdam en Humankind. Het IKC Centrumeiland zal gaan bestaan uit een 17-klassige
basisschool, een kinderopvang en een gymzaal.

De vertaling van het programma van eisen naar het ontwerp heeft met het ontwerpteam en de gebruikers STAIJ, Humankind en gemeente Amsterdam/Sport en Bos plaatsgevonden. Inmiddels is het Definitief Ontwerp afgerond, op haalbaarheid getoetst en goedgekeurd door opdrachtgever, gebruikers en de gemeente Amsterdam. Op basis van een haalbare business case wordt de aanbesteding voor de realisatie opgestart. De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd. Het ontwerp past binnen het
vigerende bestemmingsplan en er worden geen bezwaren verwacht. Naar verwacht wordt in maart 2021 de
omgevingsvergunning voor de nieuwbouw afgegeven. 

De opgave beperkt zich tot de realisatie van de nieuwbouw. De inrichting van het terrein wordt door de gemeente Amsterdam
uitgevoerd. Er is sprake van een hoog stedelijke omgeving. Het beschikbare bouwterrein is beperkt. Er worden afspraken
gemaakt met de gemeente, zodat er op aangrenzende openbaar gebied voldoende werkruimte beschikbaar is tijdens de
realisatie van de nieuwbouw. 


Op de begane grond worden een basisschool, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang ondergebracht. In de kelder
wordt een fietsenstalling gerealiseerd. Op de verdieping wordt een gymzaal gerealiseerd met bijbehorende ruimtes. Tevens
worden op de verdieping de installaties ondergebracht. Het totale gebouw is ca. 3.673m2 bruto vloeroppervlak groot. De
afmetingen van het gebouw zijn ca. 30,0 x 36,0m (lengte x breedte). De hoofddraagconstructie bestaat op hoofdlijnen uit met beton gevulde stalen kolommen, stalen liggers en betonwanden. Verdiepingsvloeren en dakvloeren zijn in het algemeen opgebouwd uit kanaalplaatvloeren, met uitzondering van de dakvloer van de gymzaal (stalen dakplaten). Voor de fundering wordt vooralsnog uitgegaan van in de grond gevormde grondverdringende betonpalen met groutinjectie.
De planning voor het onderhavig project nieuwbouw MKC de Schatkaart is dat het gebouw met ingang van november 2022, in gebruik wordt genomen.

De opdracht behelst het realiseren van het totale werk: alle bouwkundige-, constructieve, werktuigbouwkundige en
elektrotechnische werken inclusief vaste inrichting. Gezien de samenhang van de werkzaamheden en uitvoering van de
werkzaamheden op een beperkte bouwlocatie wordt het werk niet in meerdere percelen aanbesteed.
De aanbesteding geschiedt volgens een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. Op deze aanbesteding is op grond
van artikel 1.22 lid 1 van de Aanbestedingswet 2012 het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016) van toepassing.
Geselecteerde partijen worden toegelaten tot de gunningsfase. De Inschrijvingen die zij doen, worden beoordeeld aan de hand
van de in de gunningsleidraad vastgestelde eisen op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

Bron: Tenderned 26 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/217874

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *