Aanleg vier bruggen Achterburggracht Zuid-Scharwoude – Aanbestedingsnieuws

Aanleg vier bruggen Achterburggracht Zuid-Scharwoude

Foto: © LOMW

Het verbinden van de Achterburggracht in Noord-Scharwoude met het Oosterdelgebied is een lang gekoesterde wens van veel ondernemers, bewoners en schippers. Met het vervangen van vier dammen door vier bruggen in de Bomenbuurt te Zuid-Scharwoude wordt over het water, 1,5 kilometer cultuurgeschiedenis in Noord-Scharwoude weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Dit is ook een kans om een monotoon gebied op te waarderen naar een aantrekkelijke woonomgeving. Het project maakt onderdeel uit van het totaalproject ‘’Langedijk ontwikkelt met water(LomW)’’, waarmee Langedijk en na 1 januari de gemeente Dijk en Waard zich de komende jaren maatschappelijk en economisch verder wil versterken. In november 2017 heeft de raad het besluit genomen budget beschikbaar te stellen in het Meerjaren investeringsplan(MIP). Na consultatie met
de omgeving over de tracékeuze en de type bruggen op de vier locaties(auto, fiets, wandel of geen brug),de zogenaamde scenariokeuze, heeft de raad in februari 2019 besloten tot:
• de uitvoering via het westelijk tracé,
• volgens het scenario, van noord naar zuid:
• Auto(Sportlaan/Kastanjelaan)
• Fiets (Lindenlaan)
• Wandel(Kastanje/Wilgenlaan)
• Auto(Wilgenlaan)

Gezien de aard van de te gunnen opdracht wenst de gemeente Langedijk één inschrijver (marktpartij of combinatie van marktpartijen) te selecteren, die in het kader van de opgave, de volgende zeven functies geïntegreerd kan bieden:
A. Opruimingswerkzaamheden:

– het verwijderen van begroeiing
– het opbreken van asfalt
– het opnemen van bestratingen
– het verwijderen van beschoeiingen
– het verwijderen van diverse straatmeubilair

B. Grondwerken:

– grond ontgraven en verwerken in cunetten
– grond ontgraven en verwerken in watergangen
– grond ontgraven en verwerken in bouwputten
– grond bewerken

C. Rioleringen:

– opnemen van kolken
– aanbrengen van kolken

D. Constructies:

– het aanbrengen van beschoeiingen
– het aanbrengen van funderingen
– het bouwen van bruggen

E. Verhardingen:

– het aanbrengen van funderingslagen
– het aanbrengen van bestratingen en tegelwerk

F. Terreininrichting:

– het aanbrengen van diverse straatmeubilair
– het aanbrengen van bebording

G. Diversen;

– het toepassen van verkeersmaatregelen
– het toepassen van tijdelijke voorzieningen

De planning zal worden bepaald op basis de ingediende planning gegunde inschrijver, met achtereenvolgens een onderhoudstermijn van 12 maanden. De aanbestedende dienst houdt zich te allen tijde het recht voor om van de planning af te wijken. De aanbesteding betreft een nationaal openbare procedure onder toepasselijkheid van de Aanbestedingswet 2012 – versie juli 2016 en het ARW 2016. De nationaal openbare procedure is een aanbestedingsprocedure in één ronde. De aanbesteding wordt algemeen bekend gemaakt. Iedere geïnteresseerde aanbieder kan direct inschrijven. De
aanbestedingsprocedure heeft als doel te komen tot gunning van de opdracht aan één marktpartij.
De aanbestedende dienst beoogt op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding(BPKV) is EMVI, één partij te selecteren voor de uitvoering van de opdracht voor “ Aanleg 4 bruggen Achterburggracht te Zuid-Scharwoude”.

Bron: Tenderned woensdag 8 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237873

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *