Aanleg traverse Eefde zuid gemeente Lochem – Aanbestedingsnieuws

Aanleg traverse Eefde zuid gemeente Lochem

Deel van het projectgebied. Foto: Google Streetview

De Traverse Eefde is de doorgaande weg door het dorp Eefde. Deze voormalige provinciale weg loopt vanaf de gemeentegrens met Zutphen bij de brug over het Twentekanaal tot aan de aansluiting op de provinciale weg N348. Het totale traject heeft een lengte van bijna 2,5 km. De rondweg Zutphen noord – Eefde is op 14 december 2012 opengesteld. De functie van de traverse als regionale ontsluitingsweg is daarmee vervallen. In de periode 2014-2016 is de traverse deels heringericht. Het project kent drie delen. Noord, midden en zuid. De delen noord en midden zijn heringericht. Deel zuid
staat nu voor een herinrichting. Deel zuid loopt vanaf de gemeentegrens met Zutphen, bij het Twentekanaal, tot en met de kruising Zutphenseweg/Doctor van de Hoevenlaan – Schoolstraat. De lengte van het wegvak is 1,2 km. Voor de herinrichting is een definitief ontwerp opgesteld. Het ontwerp is uitvoerig met de omgeving gecommuniceerd en kent een breed draagvlak.
Het ontwerp voorziet in de aanleg van een vrijliggend fietspad aan beide zijden van de weg. In de bestaande situatie heeft de traverse aan één zijde een fietspad voor gebruik in twee richtingen. Voor een veilige uitwisseling van verkeersstromen worden op de kruisingen Dr. Van der Hoevenlaan – Rustoordlaan en Zutphenseweg – Schoolstraat rotondes aangelegd.
Om de oversteekbaarheid vanaf het sportpark te verbeteren, komt er een middengeleider op de kruising met de Meijerinkweg. De fietstunnel vervalt. Over een groot deel van het traject wordt het gemengde riool vervangen. Ten zuiden van de spoorlijn wordt ook een infiltratie-transport riool aangelegd. De reconstructie van de Wolzaklaan, Koffiestraat en Raadhuisstraat hoort tot de scope van het project. Deze aanliggende woonstraten sluiten aan op de traverse, zowel ondergronds als bovengronds. 

Het project bevat globaal onderstaande werkzaamheden. Deze worden in een RAW bestek uitgewerkt.

 • Opruimwerkzaamheden
 • Uitvoeren van grondwerk
 • Rooien van bomen
 • Rooien van rioleringen op particulier terrein
 • Vervangen van gemengde rioleringen
 • Aanleg van infiltratie-transport riolering
 • Vervangen van huisaansluitingen
 • Opbreken en afvoeren van asfaltverhardingen
 • Opbreken en afvoeren van elementenverhardingen en kantopsluitingen
 • Aanbrengen van asfaltverhardingen
 • Aanbrengen van elementenverhardingen
 • Aanbrengen van lijnvormige betonelement
 • Aanbrengen van markeringen
 • Vervangen van openbare verlichting
 • Aanbrengen van groen
 • Aanbrengen van bebording en meubilair
 • Toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen
 • Bijkomende werkzaamheden

Gemeente Lochem zoekt een aannemer die aantoonbaar geschikt is en ervaring heeft met het werken in een bebouwde omgeving. Een proactieve houding en het nakomen van afspraken over bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie is van belang. Daarnaast moet de aannemer zich herkennen in de termen kwaliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen en verantwoordelijkheid dragen en nemen.

Op deze aanbesteding is het ARW 2016 (Aanbesteding Reglement Werken) van toepassing. De aanbesteding vindt plaats conform de Nationale Niet openbare procedure zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van het ARW 2016, houdende regels voor het gunnen van overheidsopdrachten voor werken. De aanbesteding bestaat uit twee fasen:
Fase 1: Selectiefase
Het doel van de selectiefase is het op basis van minimum eisen, geschiktheidseisen en selectiecriteria selecteren van vijf gegadigden die worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving.
Fase 2: Offertefase
Het doel van de gunningsfase is het op basis van de beste prijs kwaliteit verhouding gunnen van het werk.

Bron: Tenderned 8 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *