2022 – 2024 levering, installatie, onderhoud en monitoring zonnepanelen – Aanbestedingsnieuws

2022 – 2024 levering, installatie, onderhoud en monitoring zonnepanelen

Hoofdkantoor WSHD. Foto: © WSHD

De opdracht in deze aanbesteding van Waterschap Hollandse Delta (WSHD) bestaat uit het ontwerpen, leveren, installeren, onderhouden en monitoren van Zon-PV-systemen op twee locaties van WSHD. Het onderhoud en de monitoring dient daarbij gedurende vijf jaaar na oplevering van het systeem plaats te vinden. WSHD heeft hiervoor drie SDE+-beschikkingen ontvangen. De opdracht bestaat uit een vaste uitvraag van twee locaties en één optie. De optie moeten mee geoffreerd worden. De vaste uitvraag betreft een zon-PV-systeem op ‘Het Schap’ (hoofdkantoor) en daarnaast een systeem op Werf Hoekseweg, met een gezamenlijk maximaal vermogen van circa 450 kWp. De optionele uitbreiding van de opdracht bestaat uit de volgende optie:
Optie 1: zonnepanelen op de gevel van Het Schap Op de locatie Het Schap te Ridderkerk overweegt WSHD om ook de gevel(s) aan de zonzijde van zonnepanelen te voorzien. Afhankelijk van het verkrijgen van de omgevingsvergunning, de technische mogelijkheden en totale kosten neemt WSHD binnen een termijn van twaalf maanden een beslissing of deze optie zal worden gelicht. De optie maakt wel onderdeel uit van de prijs (Total Cost of Ownership verder te noemen TCO) en wordt meegewogen in de gunning.

Afhankelijk van het voorgestelde PV-systeem/ontwerp kunnen de aantallen zonnepanelen of het vermogen per paneel variëren. Het minimale gewenste systeemvermogen dient wel behaald te worden op de aangegeven locaties. Na opdrachtverstrekking in het tweede kwartaal van 2022 zullen de PV-systemen in het derde of vierde kwartaal van 2022 gerealiseerd en opgeleverd moeten worden. De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit:
• Levering van zonnepanelen;
• Levering van omvormers en bekabeling;
• Levering van plaatsings- en bevestigingsmaterialen voor de zonnepanelen en omvormers;
• Levering, plaatsing en installatie van transformator(en), inkoopstation en eventueel benodigde bouwkundige voorzieningen;
• Levering en plaatsing dynamische vermogensregeling bij locatie Het Schap. Dit onderdeel komt mogelijk te vervallen. In de inschrijvingsleidraad wordt hier uitsluiting over gegeven.;
• Levering staalconstructie voor zonnepanelen op gevel Het Schap indien de optie wordt afgenomen (constructie is onderdeel van de inschrijving);
• Plaatsing en installatie van alle bovengenoemde hardware (DC);
• Aanleggen van de complete elektrische installatie die nodig is voor de voeding van de omvormers (AC), inclusief bekabeling, PV-verdeelkast en koppeling van de AC-kabels aan een geschikte groepen in de hoofd- dan wel onderverdeelkasten. WSHD overweegt om voor deze werkzaamheden haar ‘huisaannemer’ in te schakelen, waarbij de gegadigde toezicht houdt op de uitvoering van dit onderdeel. In de inschrijvingsleidraad zal hier duidelijkheid over worden gegeven. Realisatie van overspanningsbeveiliging (DC- en AC-zijdig);
• Uitvoeren van de voorbereidende werkzaamheden voor de plaatsing van directe brutoproductiemeters in het AC-traject alsmede zorg dragen voor het plaatsen en aansluiten. Ook voor dit onderdeel geldt dat WSHD overweegt haar ‘huisaannemer’
hiervoor in te schakelen, waarbij de gegadigde toezicht houdt op de uitvoering hiervan. In de inschrijvingsleidraad wordt hier duidelijkheid over gegeven;
• Alle overige werkzaamheden die voortvloeien uit bovenstaande onderdelen, zodanig dat het project turn-key kan worden opgeleverd;
• Een bezemschone oplevering van de bouwlocaties;
• Inrichting van een GPRS-monitoringsoplossing per productielocatie;
• Volledige opleverrapportage (proces-verbaal van oplevering) conform NEN-EN-IEC-62446 en Scope 12 keuring;
• Monitoring en beheer.
Tevens dient beheer en onderhoud gedurende een periode van vijf jaar inbegrepen te zijn in de aanbieding. Dit betreft de volgende werkzaamheden:
• Monitoring van de systemen;
• Preventief onderhoud;
• Correctief onderhoud;
• Rapportages.
Aan de voorgaande beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. De beschrijving dient louter om potentiële gegadigden een globaal beeld te geven van de omvang van de opdracht.

Deze aanbesteding betreft een Europese aanbesteding volgens de Aanbestedingswet 2012. Hierbij volgt het waterschap de niet-openbare procedure. Dit houdt in dat het aanbestedingsproces openbaar start en een voorselectie wordt gehouden onder alle aanmelders en dat de procedure nadien niet-openbaar wordt voortgezet met de geselecteerde aanmelders. In de openbare fase
(voorselectie) wordt bepaald welke aanmelders geschikt zijn. In de daaropvolgende niet openbare fase (inschrijvingsfase) worden de geselecteerde aanmelders uitgenodigd een inschrijving te doen. Er wordt een overeenkomst gesloten met één ondernemer voor de het leveren, installeren en onderhouden van zonnepanelen op de locaties van WSHD. De overeenkomst wordt gesloten voor het:

  • Ontwerpen, het leveren, installeren en het opleveren van de systemen voor de duur van zes maanden;
  • Na oplevering onderhouden en monitoren van de systemen drie jaar met een optie eenmalig te verlengen met een periode van twee jaar.

Op de opdracht zijn de Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor diensten 2018 (AWVODI-2018 van toepassing. Gegund wordt aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). De EMVI is de inschrijving met de beste prijs–kwaliteitsverhouding (BPVK).

Bron: Tenderned vrijdag 12 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252107

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *