Milieustraatstromen en verwerking verpakkingsglas Maassluis

De huidige overeenkomsten die de gemeente Maassluis heeft voor de verwerking van de milieustraatstromen en de inzameling en verwerking van verpakkingsglas eindigen. Na het eindigen van deze huidige overeenkomsten, moet natuurlijk de verwerking (en inzameling) doorgaan. Het doel van deze aanbestedingsprocedure is het contracteren van één of twee inschrijvers die tenminste conform het programma van […]

Vormgeving Hoornse advertenties naar ABOVO Media

De gemeente Hoorn wil inwoners, ondernemers en organisaties op papier informeren over gemeentelijk nieuws en officiële publicaties/bekendmakingen. Dit samen noemen we het gemeentelijk nieuws. Het huidige contract voor de vormgeving ervan  loopt af op 31 december 2019. De behoefte aan deze papieren manier van communiceren is er nog steeds en daarom was dit opnieuw aanbesteed. […]

Groenonderhoud Escamp, Loosduinen, Centrum en Scheveningen

De gemeente Den Haag heeft twee aanbestedingen geplaatst voor het groenonderhoud in verschillende stadsdelen. Één aanbesteding is er voor de stadsdelen Escamp en Loosduinen. De tweede aanbesteding geldt het groenonderhoud in het centrum en Scheveningen. Den Haag is een groene stad. Binnen de gemeente Den Haag wordt het groenareaal deels op beeld en deels periodiek onderhouden. […]

Aanbesteding Raadhuis Renovatie in Heerde op komst

In de raadsvergadering van 28 januari 2019 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met de renovatie van het Raadhuis. Hiervoor is een bedrag van ruim € 1,8 miljoen benodigd. In dit bedrag zit een subsidie van 7,5 ton  vanuit de provincie. Dit is een erfgoedsubsidie uit de regeling Functioneel Gebruik Erfgoed 2019. De renovatie van het Raadhuis […]

Realisatie Zonnepark Sleeuwijk

Waterschap Rivierenland wil in de toekomst energieneutraal worden door duurzame energie zelf op te wekken. Daarom is het voornemen een zonnepark te realiseren op het terrein van de rioolwaterzuivering (RWZI) in Sleeuwijk gelegen aan de Robijnsweg 15. Het streven is aan één partij opdracht te verlenen voor de realisatie van het van het zonnepark. De aanbesteding […]

Vrouwenopvang naar Leger des Heils in Venlo

Een aanbesteding voor de vrouwenopvang in Venlo, is onverwacht niet gegund aan de Mutsaersstichting maar -inmiddels- exclusief aan het Leger des Heils. De gunning is nog maar voorlopig.Aanvankelijk zou de opdracht gegund worden blijkens een raadsinformatiebrief van 21 november, aan Moveoo. Dat is een organisatie waar onder meer Roermond al mee samenwerkt, maar de gemeente […]

Utrechtse Prijsvraag 30km, goed idee!

De gemeente Utrecht wil de maximumsnelheid op een aantal wegen in Overvecht omlaag brengen van 50 naar 30 km per uur. Rustiger rijden is veiliger en prettiger voor iedereen op de weg en ook voor de omwonende mensen . In Overvecht zijn wegen waar nu al 30 km per uur mag gereden mag worden. bestuurders houden zich niet […]

Kindcentrum Bekkerveld Heerlen

Het werk betreft het ontwerpen, engineering en realiseren van Kindcentrum Bekkerveld met daaraan gekoppeld onderhoud, operate en energie- en waterlevering voor onbepaalde tijd, echter voor tenminste 10 jaar. Doelstelling van deze aanbesteding is om op de locatie van de voormalige HTS aan het Bekkerveld te Heerlen het Kindcentrum Bekkerveld te realiseren. Het voormalige HTS complex is gelegen […]

SBIR Circulair viaduct onderzoeksresultaat geleverd

Rijkswaterstaat, Van Hattum en Blankevoort en prefab-bouwer Consolis Spanbeton bouwden samen het 1e circulaire betonnen viaduct van Nederland. Daar is een onderzoek naar gedaan. Een SBIR is een innovatief inkooptraject, zowel omdat de inkoopmethode niet veel wordt toegepast, als om dat het wordt gebruikt om een nog niet commerciëel verkrijgbare innovatie mee in te kopen. […]

Kort geding tegen forensische zorg aanbesteding Justitie

Twee zorgondernemers, De Waag en Van der Hoeven Kliniek, starten een kort geding tegen het Ministerie van Justitie en Veiligheid over de aanbesteding forensische psychiatrie (OFZ). De tegoeden voor de klinieken gaan er op achteruit, terwijl zij worden geconfronteerd met tariefstijgingen uit CAO-verplichtingen. In de voorgenomen aanbesteding gaat polikliniek de Waag er bijna 7% op achteruit. […]

LED verlichting sportparken Lansingerland

De gemeente Lansingerland is voornemens de sportveldverlichting van de drie sportparken in de gemeente van LED verlichting te voorzien. Op de sportvelden is op dit moment conventionele verlichting aanwezig. Lansingerland wil conventionele verlichting in zijn geheel verduurzamen voor LED verlichting. De gemeente wil het onderhoud aan de verlichting aanbesteden voor een periode van 10 jaar. Naast dat ervoor wordt gezorgd dat de gemeente […]

Ook Veiligheidsregio Friesland gaat gebruik maken van Magenta

Naast o.a. de veiligheidsregio’s Groningen, Haaglanden, Rotterdam Rijnmond gaat ook de Veiligheidsregio Friesland gebruik maken van het Geïntegreerd Brandweerzorg Managementsysteem van Magenta MMT. Dit blijkt uit een aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf van de aanbesteder. De opdracht omvat het aanschaffen, implementeren en onderhouden van een op SAAS gebaseerd Brandweerzorg Managementsysteem. De oplossing moet […]